Partnerzy serwisu:
W myśl art.44 ustawy pzp wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Co ważne bez żądania takiego oświadczenia przez zamawiającego wykonawcy z własnej inicjatywy nie są zobowiązani ani też nie mogą samodzielnie złożyć takiego dokumentu.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

W praktyce oznacza to, że, jeżeli zamawiający nie zażądałby takiego oświadczenia postępowanie należy unieważnić, ponieważ jest ono obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy. W pewnym postępowaniu zamawiający zapisał w SIWZ, że wymaga złożenia oświadczenia z art.44. Jest to niewątpliwie wada postępowania i należy je unieważnić. Takie oświadczenie nie istnieje na gruncie procedur przetargowych. Zamawiający nie może zawężać ani rozszerzać określonego tym przepisem katalogu warunków udziału w postępowaniu, nie ma możliwości modyfikowania ani tym bardziej określania tzw. warunków dodatkowych, tj. warunków innych niż określone w art. 22 ust. 1 ustawy. Potwierdzeniem tej tezy jest wyrok Sądu Okręgowego sygn. II Ca 327/05. Treść oświadczenia powinna odnosić się do treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, który określa, jacy wykonawcy mogą ubiegać się o zamówienie. (sygn. akt UZP/ZO/0-2530/05). Rolą zamawiającego jest takie sprecyzowanie warunków udziału w postępowaniu, aby mieć gwarancję należytego wykonania umowy przez wybranego wykonawcę, a jednocześnie by nie doprowadzić do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców (sygn. akt UZP/ZO/0-414/07)

W pewnym postępowaniu zamawiający zapisał w ogłoszeniu, że o zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy "spełniają warunki udziału w postępowaniu wymagane ustawą prawo zamówień publicznych a w szczególności nie są wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2 i spełniają wymogi art.22 ust.1 pkt.1-3 wspomnianej ustawy." Zamawiający dokonując takiego zapisu popełnił poważny błąd. Polegał on na tym, że zamawiający w przedmiotowym postępowaniu zażądał tylko oświadczenia w zakresie 22 ust.1 pkt.1-3 zamiast 22. ust.1 pkt.1-4. Niezgodnym z prawem żądanie oddzielnego oświadczenia z art. 24. Ostatni bowiem punkt z art. 22 ust.1 pkt.4 mówi o kwestii wykluczenia zapis brzmi: "nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia." Wykluczenie wykonawców może mieć miejsce tylko w oparciu o przesłanki określone w art. 24. Mamy, więc doczynienia z dublowaniem dokumentów. W opisanej sytuacji postępowanie jest obarczone wadą i należało je unieważnić w oparciu o przesłankę zawartą w art. 93 ust.1 pkt.7.