Partnerzy serwisu:
Udzielając zamówień publicznych których przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych zamawiający może wykorzystać w procedurze wyboru wykonawcy zamówienia standardy wypracowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów FIDIC (Fédération Internationale des Ingénieurs Conseils).

FIDIC jest organizacją o charakterze międzynarodowym, co umożliwia wymianę doświadczeń specjalistów z różnych obszarów procesu inwestycyjnego. Dzięki FIDIC jej członkowie uzyskali swoistą platformę służącą sprawnej wymianie doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się realizacją inwestycji budowlanych o różnej wartości i stopniu skomplikowania.

Doświadczenia zdobyte na budowach w większości krajów europejskich umożliwiły opracowanie wzorcowych umów o roboty budowlane, które są zrozumiałe zarówno dla wykonawców jak i inwestorów. Dzięki opracowaniu akceptowalnych dla obu stron procesu inwestycyjnego standardów zapisów zawieranych w umowach możliwe jest nie tylko sprawne wykonanie przedmiotu umowy ale również skrócenie czasu wyboru wykonawcy jeszcze na etapie prowadzonego przetargu.

Zamawiający wykorzystując do skonstruowania umowy standardy opracowane przez FIDIC może uzyskać wyraźne przyspieszenie w przygotowaniu inwestycji już na etapie przetargu na wybór wykonawcy (np. mniej pytań do treści wzoru umowy) oraz w trakcie jej realizowania (jednoznaczne zapisy umowy zmniejszają ryzyka wprowadzania zmian do umowy na etapie jej realizacji).

Korzyści z zastosowania standardowych umów FIDIC.

Sporządzając umowę o wykonanie robót budowlanych w oparciu o standardy opracowane i opublikowane przez FIDIC zamawiający oprócz wyżej wymienionego przyspieszenia procedury wyboru wykonawcy może również między innymi zapisać klauzule umożliwiające waloryzację wynagrodzenia umownego, co ma istotne znaczenie zwłaszcza przy realizacji dużych inwestycji infrastrukturalnych które niejednokrotnie trwają kilkadziesiąt miesięcy. Wówczas brak klauzul umożliwiających wzrost wartości kontraktu w przypadku zwiększenia cen może prowadzić do znacznego zwiększenia początkowej ceny kontraktu.

Dzięki standardom FIDIC możliwe jest również stosunkowo sprawne zlecanie i wykonywanie robót dodatkowych (nieprzewidzianych w zamówieniu podstawowym). Umowy zawierane w oparciu o rozwiązania proponowane w standardach FIDIC zawierają tzw. kwotę warunkową, która może być wydana na ściśle określony umową zakres.

Pewnym problemem przy wykorzystaniu standardów FIDIC mogą być dotychczasowe przyzwyczajenia zamawiających, którzy opracowując warunki umowy dążą do przeniesienia większości ryzyk związanych z realizacją umowy na wykonawcę robót budowlanych. Takie podejście w ramach umów opracowanych na podstawie standardów FIDIC jest niemożliwe, ponieważ zapewniają one, co do zasady, równość stron umowy.

Inżynier kontraktu - funkcja przewidziana standardami FIDIC.

Standardy umów opracowanych przez FIDIC przewidują wprowadzenie do procesu realizacji inwestycji budowlanej stanowiska (funkcji) inżyniera kontraktu.

Zadaniem inżyniera kontraktu jest przede wszystkim nadzorowanie prawidłowej realizacji robót budowlanych oraz ich odbiór. Ponadto inżynier kontraktu pełni rolę arbitra, który powinien bezstronnie rozstrzygać sprawy jakie mogą wystąpić w trakcie trwania inwestycji pomiędzy wykonawcą a inwestorem.