Partnerzy serwisu:
Przez ?udzielenie zamówienia? należy rozumieć zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych stanowi, że zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, obowiązany jest zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego.

Z wykładni powołanego przepisu wynika, że udzielenie zamówienia łączy się jedynie z zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie ma natomiast związku z wykonaniem tej umowy. W takim wypadku, nawet jeżeli zamawiający musi odstąpić od umowy i nie dochodzi do realizacji zamówienia, należy uznać, że zamówienie zostało udzielone.