Partnerzy serwisu:
Zarówno tryb licytacji elektronicznej jak i tryb zapytania o cenę można stosować jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych a wartość zamówienia, w zależności od rodzaju zamawiającego, nie przekracza równowartości 133 tys. lub 206 tys. .

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Niestety w praktyce zamawiający mając możliwość dokonania wyboru spośród dwóch wyżej wskazanych trybów praktycznie zawsze decydują się na udzielenie zamówienia w trybie zapytania o cenę, pomimo że tryb ten jest zdecydowanie mniej konkurencyjny niż licytacja elektroniczna.

Jednak uwzględniając obowiązujące w ustawie Prawo zamówień publicznych zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zamawiający powinni dążyć do ograniczenia liczby zamówień udzielanych w trybie zapytania o cenę na korzyść licytacji elektronicznej lub przetargu nieograniczonego, jako trybów zapewniających równy dostęp do zamówienia oraz konkurencję wśród podmiotów zainteresowanych uzyskaniem danego zamówienia publicznego.

Tryb zapytania o cenę bezsprzecznie nie jest w pełni konkurencyjnym trybem udzielenia zamówienia publicznego ponieważ to zamawiający arbitralnie decyduje których wykonawców zaprosić do udziału w postępowaniu. Również brak obowiązku publikacji ogłoszenia o prowadzonym w trybie zapytania o cenę postępowaniu o zamówienie publiczne zmniejsza jego transparentność oraz dostępność do danego zamówienia zainteresowanym jego realizacją wykonawcom zwłaszcza tym którzy uprzednio nie współpracowali z zamawiającym.

Tymczasem oprócz, co najmniej dyskusyjnych, korzyści z ograniczenia liczby wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, tryb zapytania o cenę w praktyce nie różni się od trybu licytacji elektronicznej, zwłaszcza jeżeli uwzględni się zmiany wynikające z obecnie przygotowanej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapamiętaj!

Po wejściu w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w trybie licytacji elektronicznej nie będą musiały być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Wskazana powyżej zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych w zdecydowany sposób wpłynie na odformalizowanie procedury zamówienia udzielanego w trybie licytacji elektronicznej. W ocenie Urzędu Zamówień Publicznych odejście od obowiązku posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym powinno zdecydowanie zwiększyć popularność trybu licytacji elektronicznej kosztem zapytania o cenę. Należy bowiem zauważyć, że tryb licytacji elektronicznej jako tryb otwarty na konkurencję nie generuje, co do zasady, takiego zainteresowania instytucji kontrolujących poprawność udzielanych zamówień publicznych jak znacznie mniej nastawiony na otwartą konkurencję tryb zapytania o cenę.

Wydaje się, że aktualnie wprowadzana zmiana w trybie licytacji elektronicznej powinna w kolejnej nowelizacji Prawa zamówień publicznych (planowanej na 2009r.) zostać dopełniona poprzez likwidację trybu zapytania o cenę.