Partnerzy serwisu:
Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) stanowi skatalogowany zbiór klasyfikacji obejmującej produkty, usługi i roboty budowlane używane w zamówieniach publicznych do opisania przedmiotu zamówienia. Od dnia 15 września 2008 r. zamawiający są zobowiązani do wykorzystania kodu CPV do opisu zamówienia publicznego.

Kody CPV określające przedmiot zamówienia publicznego

W dniu 28 listopada 2007 r. Komisja WE wydała rozporządzenie nr 213/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.U. UE 74 z 15 marca 2008r).

Wskazane rozporządzenie zmienia, w zakresie Wspólnego Słownika Zamówień, dotychczas obowiązujące rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika w Sprawie Wspólnego Słownika oraz Dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych.

Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych zobowiązany jest, w treści ogłoszenia o rozpoczynanym przetargu, zamieścić między innymi kod CPV określający przedmiot zamówienia objęty wszczynanym zamówieniem.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ogłaszanych po wejściu w życie wyżej wskazanego rozporządzenia Komisji WE jeżeli w treści ogłoszenia nie będzie zawartych nowych kodów CPV takie ogłoszenie nie zostanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Urząd Zamówień Publicznych ogłoszenia zawierające kody CPV poprzednio obowiązujące nie będą akceptowane.

Zamawiający nie mają możliwości równoległego wykorzystywania nowej, obecnie obowiązującej wersji słownika CPV, oraz wersji poprzedniej.