Partnerzy serwisu:
W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy składają różnego rodzaju oświadczenia potwierdzające np. parametry oferowanego sprzętu lub zadają pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Osoby występujące w imieniu wykonawcy w tego rodzaju sytuacjach nie muszą przedstawiać szczególnego pełnomocnictwa, wystarczającym jest dla ważności złożonego oświadczenia domniemanie pełnomocnictwa wynikające z art. 97 Kodeksu Cywilnego.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie określa szczególnych zasad jakie muszą być spełnione przez wykonawców w zakresie pełnomocnictw do ich reprezentowania w sprawach związanych z prowadzonym postępowaniem przetargowym.

W związku z powyższym zastosowanie znajdują odpowiednie normy zawarte w Kodeksie Cywilnym.

Stosownie do postanowień art. 97 KC osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi z usług tego przedsiębiorstwa.

Opierając się na orzecznictwie odnoszącym się do art. 97 KC warto wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 05 grudnia 2003r. sygn. akt: IV CK 286/02 gdzie Sąd Najwyższy przyjął, że "Przepis art. 97 k.c. odnosi się do wszystkich osób, które maja faktyczną możliwość dokonywania czynności prawnych w obiektach przedsiębiorstwa i ma zastosowanie zawsze, gdy przedsiębiorstwo nie poinformowało w sposób wyraźny swoich klientów o tym, że konkretne osoby czynne w jego lokalu nie są umocowane do zawierania umów".

Zatem uprawnionym jest przyjęcie tezy, iż w świetle obowiązujących przepisów nie ma podstaw do uznania, że krąg osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy jest ograniczony jedynie do ustanowionych i ujawnionych we właściwych rejestrach członków ich organów lub też prokurentów.

Zapamiętaj

Korzystając z zasady pełnomocnictwa domniemanego przedstawiciele producenta mogą składać oświadczenia np. potwierdzające parametry sprzętu zaoferowanego w ofercie lub zadawać pytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Powyższą zasadę potwierdza np. wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 czerwca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 529/08.