Partnerzy serwisu:
Ustawa z dnia 04 września 2008r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 23 września 2008 r. Nr 171 poz. 1058) nadała wykonawcom prawo wnoszenia odwołań do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych również w przypadku przetargów o wartości przekraczającej równowartość 14.000 a nie przekraczających tzw. progów unijnych.

Zgodnie z obecnie obowiązującym stanem prawnym wykonawca może wnieść odwołanie rozpatrywane przez Krajową Izbę Odwoławczą od rozstrzygnięcia protestu przez zamawiającego jedynie w przypadku gdy wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne (tj. w zależności od rodzaju zamawiającego 133.000 lub 206.000 ). W przypadku zamówień publicznych o niższej wartości prawo do wniesienia odwołania nie przysługuje.

Prawo do wniesienia odwołania stanowi skuteczny instrument zwiększający poprawność prowadzenia przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz umożliwia wykonawcom uzyskanie rozstrzygnięcia spraw spornych przez niezależny organ. Biorąc powyższe pod uwagę ustawodawca postanowił dokonać zmian w zakresie prawa do wnoszenia odwołań.

Obowiązująca od 24 października 2008 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych zawiera rozwiązania umożliwiające wnoszenie odwołań również w przypadku zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyżej wskazanych progów unijnych.

Jednak prawo wnoszenia odwołań w przypadku zamówień, których wartość mieści się w przedziale od 14.000 do progów unijnych obejmuje jedynie przypadki enumeratywnie wymienione w art. 184 ust. 1a Prawa zamówień publicznych.

Zasada

Zgodnie z art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych odwołanie w przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot unijnych, przysługuje jedynie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej

ręki i zapytania o cenę;

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty.

W zakresie pozostałych zarzutów podnoszonych w proteście odwołanie nie przysługuje, a zatem decyzja zamawiającego jest ostateczna.

Termin wnoszenia odwołań

Odwołanie w powyższym zakresie wykonawca będzie mógł wnieść do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od otrzymania rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu na jego rozstrzygnięcie, jednocześnie przekazując treść odwołania zamawiającemu.

Możliwość wnoszenia odwołań w zakresie określonym w art. 184 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązywać będzie od dnia 24 października 2008 r. i obejmie również przetargi ogłoszone przed wskazaną datą.

Podstawa prawna;

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.