Partnerzy serwisu:
Umowy w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarte od dnia 24 października 2008 r. muszą określać warunki na jakich możliwa jest zmiana jej postanowień w stosunku do treści oferty. Nie jest już możliwe dokonywanie zmian w umowie w stosunku do treści oferty, jeżeli wprowadzane zmiany są korzystne dla zamawiającego.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058),

do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i konkursów wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem przepisów dotyczących zmiany ogłoszeń, zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprawiania omyłek w ofercie i przesłanek odrzucenia oferty.

W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego zastosowanie znajduje art. 4 ust. 4 wyżej wskazanej ustawy, który stanowi iż do umów w sprawach zamówień publicznych zawartych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Wobec powyższego zasadnym jest twierdzenie, że do umów o zamówienie publiczne zawartych od dnia 24 października 2008 r. stosuje się przepisy wprowadzone nowelizacją z dnia 04 września 2008r.

Zasada.

Do umów zawartych od dnia 24 października 2008 r. znajduje zastosowanie art. 144

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w nowym, nadanym nowelizacją z dnia 04 września 2008r., brzmieniu nawet wówczas, gdy przetarg został ogłoszony przed datą wejścia w życie nowelizacji lub gdy wykonawca został wybrany przed wejściem w życie wskazanej ustawy ale umowa przed wejściem nowelizacji w życie nie została jeszcze podpisana.

Biorąc pod uwagę wskazaną zasadę zmiana umowy zawartej od dnia

24 października 2008 r. będzie możliwa tylko wówczas, gdy w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający przewidzi taką możliwość oraz określi warunki tej zmiany. Natomiast jeżeli przykładowo zamawiający nie przewidzi w umowie możliwości zmiany asortymentu dostawy z powodów zaprzestania produkcji sprzętu objętego dostawą modyfikacja umowy nie będzie możliwa bez względu na utrzymanie ceny realizacji zamówienia. Warunkiem umożliwiającym dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której wybrano wykonawcę jest określenie nie tylko okoliczności, z których zmiana umowy wynika, ale również dokładny opis przewidywanej zmiany treści umowy i jej dopuszczalny zakres.

Podstawa prawna;

- ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058),

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).