Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza wnoszenie wadium między innymi w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej (art. 45 ust. 6 pkt. 3 i pkt. 4). Decyzja o wyborze formy w jakiej zostanie wniesione wadium przetargowe należy do wykonawcy składającego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego.

Zamawiający poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie może ograniczać możliwości wyboru przez wykonawcę formy wnoszenia wadium spośród katalogu dopuszczalnych form wnoszenia wadium określonego w art. 45 ust. 6 pkt. 1 - 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zapamiętaj.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje podstaw zamawiającemu do żądania aby w przypadku konsorcjum składającego ofertę przetargową, wadium było wnoszone oddzielnie przez każdego z członków konsorcjum albo by w treści gwarancji bankowej czy ubezpieczeniowej wymienieni byli wszyscy członkowie konsorcjum wspólnie składający ofertę.

Wskazaną powyżej zasadę potwierdzają wyroki wydane przez Krajową Izbę Odwoławczą. Przykładowo można wskazać na wyrok z dnia 04 stycznia 2008r. sygn. akt; KIO/UZP23/07. W wyroku Izba wskazuje na art. 23 Prawa zamówień publicznych, z którego wynika, że wykonawcy składający ofertę w konsorcjum powinni być traktowani jak jeden wykonawca. W świetle powyższego można uznać, (na podstawie art. 366 i art. 370 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych), że członkowie konsorcjum odpowiadają także za obowiązek zawarcia umowy w przypadku wyboru ich oferty, a zatem solidarnie ponoszą konsekwencje powstania sytuacji, gdy zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie któregokolwiek z uczestników konsorcjum, w tym lidera konsorcjum. Złożenie oferty w postępowaniu jest równoznaczne, bowiem z zaciągnięciem zobowiązania dotyczącego ich wspólnego mienia w rozumieniu art. 370 KC powodującego powstanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zobowiązania zawarcia umowy. Zatem w sytuacji gdy wadium wniesie członek konsorcjum można uznać, że oferta została zabezpieczona wadium w sposób prawidłowy, pomimo iż w jej treści uwidoczniony został tylko jeden z podmiotów wspólnie składających ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W tym zakresie Izba podziela stanowiska Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 maja 2006r. sygn. Akt II Ca 489/06 i Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 7 września 2005r. sygn. Akt VI Ca 527/05.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. W ustępie 5 został nałożony na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
 • Zatrzymanie wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.