Partnerzy serwisu:
Ustawa prawo zamówień publicznych wymaga aby wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (wymóg wynikający z art. 22 ust. 1 pkt. 3 PZP). Zamawiający nie może jednak wymagać aby wykonawca dla spełnienia wskazanego wymogu prowadził działalność bez strat finansowych.

Zapamiętaj.

Postawiony przez Zamawiającego warunek, na podstawie którego o zamówienie publiczne mogą ubiegać się tylko firmy, które wykażą zysk z prowadzonej działalności uznać należy, co do zasady, za niezgodny z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie może bowiem oceniać sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jedynie na podstawie kryterium osiągania dodatniego zysku z prowadzonej działalności gospodarczej.

Oceny czy wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy dokonywać na podstawie analizy szeregu elementów. Ustalanie jako warunku udziału w postępowaniu prowadzenia działalności bez strat finansowych, w odniesieniu do ostatniego roku obrachunkowego nie daje podstaw do ustalenia, czy też wykluczenia, zdolności wykonawcy do realizacji danego zamówienia publicznego.

Nie można jednoznacznie wykazać, że ujemy zysk nie daje wykonawcy możliwości wykonania danego zamówienia publicznego. Ujemny wynik finansowy nie jest wskaźnikiem podważającym wiarygodność ekonomiczną, czy też finansową wykonawcy.

Wskazać bowiem należy, że ujemny wynik finansowy może w danym okresie być rezultatem np. polityki inwestycyjnej firmy. Dlatego też jako ocenę wiarygodności finansowej wykonawcy w miejsce kryterium osiągania zysku można rozważyć określenie warunków odnoszących się do wskaźnika bieżącej płynności finansowej, zdolności kredytowej wykonawcy potwierdzonej przez bank bądź wysokości posiadanych środków finansowych.

Brak możliwości ustalania warunku udziału w przetargu odnoszącego się do osiągnięcia przez wykonawcę zysku z prowadzonej działalności potwierdza między innymi Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 maja 2008r. sygn. akt: KIO/UZP 432/08.

Podstawa prawna;

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm).

 • Czy kosztorys ofertowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Czy wykonawca ma prawo zastrzec kosztorys ofertowy, a jeżeli jest to działanie bezprawne to czy należy odrzucić wykonawcę, czy też możliwe jest np. wezwanie wykonawcy do złożenia kosztorysu pozbawionego klauzuli zastrzeżone ?
 • Wykonawca potwierdził, że nie posiada wymaganych dokumentów - co zrobić?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska, prawnik, specjalista ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej
  W zależności od zapisów Twojej specyfikacji, odrzucasz ofertę albo w danej części (pakiecie), albo z całego postępowania. Istotne jest, czy katalogów żądałeś dla wszystkich części, czy jedynie dla jednej. W części, w której na postawione żądanie w siwz i ogłoszeniu nie uzyskałeś katalogów - odrzucasz ofertę.
 • Umowy ramowe w zamówieniach publicznych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Umowa ramowa nie dotyczy realizacji konkretnej dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Podmioty, które podpisały z zamawiającym umowę ramową zobowiązują się jedynie do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy. Można zatem stwierdzić, że umowa ramowa to umowa gotowości realizacji danych zadań (dostaw, usług, robót budowlanych), która może zostać podpisana bez względu na wartość zamówienia publicznego.