Partnerzy serwisu:
Jedną z form prawnych funkcjonujących w polskim prawie jest spółka cywilna. Na gruncie ustawy PZP spółka ta jest traktowana w sposób szczególny.

Po pierwsze nie jest ona podmiotem zbiorowym, jeżeli jej wspólnikami są osoby fizyczne. Wówczas spółka ta nie musi składać zaświadczenia z Krajowego rejestru karnego dla podmiotów zbiorowych. Jest zobowiązana do złożenia zaświadczeń dla poszczególnych wspólników. W przetargu ofertę złożyła spółka cywilna, którą tworzy trzech wspólników. Każdy z nich ma takie same prawa w podejmowaniu decyzji dotyczących spółki. Jakie dokumenty rejestrowe powinna złożyć ta spółka? Takimi dokumentami będzie wpis od ewidencji działalności gospodarczej każdego ze wspólników spółki cywilnej. Na gruncie procedur często pojawia się problem związany z pełnomocnictwem do reprezentowania spółki. Niektórzy zamawiający żądają na etapie składania ofert umowy spółki. Tego typu działania są niezgodne z prawem. Wspólnicy spółki cywilnej nie muszą przedstawiać osobnego dokumentu zawierającego pełnomocnictwo, gdyż uprawnienie do reprezentowania spółki przysługujące każdemu ze wspólników wynika już z samej umowy spółki cywilnej. Należy w tym miejscu zauważyć, że źródła uprawnienia do reprezentacji spółki cywilnej, jakie przysługuje każdemu ze wspólników tej spółki w braku odmiennych postanowień w umowie należy upatrywać nie w instytucji pełnomocnictwa, lecz przedstawicielstwa ustawowego. Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 13.10.2000 r. II CKN 298/00 stwierdził iż "każdy wspólnik spółki cywilnej jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw (art. 866 k. c.). Umocowanie to opiera się na przepisie ustawy, a więc mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, a nie pełnomocnictwem (art. 96 k. c.) Odrębny problem to zaświadczenie z urzędu skarbowego o nie zaleganiu ze składkami. Otóż spółka cywilna jest podatnikiem VAT i płatnikiem składek na ZUS, posiadającym odrębny NIP i REGON. Z tego względu większość składów orzekających wskazuje, że wystarczy, aby spółka przedstawiła zaświadczenie wystawione na spółkę cywilną z imiennym wskazaniem jej wspólników (UZP/ZO/0-1466/05, 2319/05, 1799/06).