Partnerzy serwisu:
Ani polski ustawodawca ani też dyrektywy unijne nie definiują tego pojęcia. Wobec powyższego zamawiający może się jedynie posiłkować orzecznictwem Zespołu Arbitrów i tezami z piśmiennictwa.

Punktem odniesienia do kwalifikacji ceny jako rażąco niskiej jest ustalona przez Zamawiającego cena za przedmiot zamówienia, czyli wartość przedmiotu zamówienia ustalona przez Zamawiającego powiększona o podatek VAT. Słownik Języka Polskiego PWN opisuje przymiotnik "rażący" jako dający się łatwo stwierdzić, wyraźny, oczywisty, niewątpliwy, bezsporny. A zatem oferta podlega odrzuceniu o ile zawiera cenę wyraźnie i w sposób oczywisty, bezsporny zaniżoną. Zgodnie z przepisem art. 89 ust. 1 pkt 4 Pzp tę "zaniżoną" cenę należy odnosić do przedmiotu zamówienia i ustalonej dla tego przedmiotu wartości. (sygn. akt: KIO/UZP 36/07) Zgodnie z art. 90 ust.1

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Tezę tą potwierdza także orzecznictwo. W celu upewnienia się, że nie zachodzą przesłanki do odrzucenia oferty na podstawie tych przepisów Zamawiający powinien pozyskać jednoznaczne wyjaśnienia od Wykonawcy i dopiero w wyniku oceny tych wyjaśnień podjąć dalsze decyzje, w tym o wyborze oferty. (sygn. akt UZP/ZO/0-564/06) Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Co ważne jeżeli zamawiający dokona czynności odrzucenia oferty będzie zmuszony zgodnie z art. 6 k.c. udowodnić wykonawcy, że zaproponowana przez niego ceną jest faktycznie rażąco niska.

  • Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

    Zamówienia publiczne
    Marek Okniński
    Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.