Partnerzy serwisu:
Inwestycje finansowane z budżetu państwa czy z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w czasach spowolnienia gospodarczego stanowią istotny element stabilizujący gospodarkę i umożliwiają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej przez szereg przedsiębiorców wpływając również na zachowanie miejsc pracy praktycznie we wszystkich działach gospodarki.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zmniejszająca się ilość zleceń generowanych przez podmioty działające na rynku komercyjnym zmusza firmy dotychczas nie ubiegające się o zamówienia publiczne do zainteresowania się zamówieniami zlecanymi przez zamawiających z sektora administracji państwowej bądź ze strony jednostek samorządu terytorialnego.

W okresie spowolnienia gospodarczego firmy aby przetrwać na rynku nierzadko zmuszone są zdobywać kolejne zamówienia tak aby pokryć koszty stałe prowadzonej działalności i osiągnąć minimalny zysk co umożliwia zachowanie miejsc pracy dla zatrudnianych pracowników bądź wręcz odsuwa ryzyko bankructwa.

Dzięki zleceniom napływającym poprzez udzielane zamówienia publiczne przedsiębiorcy uzyskują dostęp do wiarygodnego zleceniodawcy oraz płatnika. Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem, w szczególności ustawą o finansach publicznych, zamawiający z sektora administracji centralnej lub samorządowej zawierając umowę o realizację danego zamówienia musi posiadać zabezpieczone środki na jego sfinansowanie.

Zatem co do zasady przedsiębiorca po zrealizowaniu umowy może być pewnym terminowego otrzymania należnej płatności, co w przypadku zleceń z sektora komercyjnego nie zawsze jest normą zwłaszcza w okresie dekoniunktury gospodarczej.

Zwiększające się zainteresowanie przedsiębiorców udziałem w przetargach ogłaszanych przez jednostki budżetowe poprzez mechanizmy konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami bezsprzecznie prowadzi do obniżenia cen realizacji danego zamówienia. Zamawiający mogą dzięki temu zrealizować większą ilość inwestycji, przeznaczając zaoszczędzone środki na kolejne inwestycje.

Dlatego też w najbliższym czasie odpowiednie planowanie inwestycji generowanych z sektora budżetowego może przyczynić się do szybszego zrealizowania potrzeb zwłaszcza lokalnych społeczności. Koniecznym jednak jest między innymi odpowiednio wcześniejsze organizowanie procedur zmierzających do udzielenie zamówienia a wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych tak aby zamawiający miał jeszcze czas na wydatkowanie zaoszczędzonych środków finansowych, co również wymaga przeprowadzenia stosownych procedur udzielenia zamówienia publicznego.

Warto również podjąć działania zachęcające wykonawców do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający aby zwiększyć stopień konkurencyjności wśród wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne powinien przede wszystkim:

- ogłaszać możliwie jak najwięcej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach przetargowych unikając np. trybu zapytania o cenę, czy trybu zamówienia z wolnej ręki,

- ustalać warunki udziału w przetargu możliwie jak najłagodniejsze tak aby bezpodstawnie nie eliminować potencjalnych wykonawców,

- określać terminy składania ofert z uwzględnieniem czasu potrzebnego na zgromadzenie wymaganych dokumentów tak aby firmy dotychczas nie startujące w przetargach miały czas na ich uzyskanie,

- w możliwie jak najszerszym zakresie wprowadzać płatności etapowe za zrealizowanie danej części przedmiotu zamówienia, tak aby wykonawcy w jak najmniejszym stopniu kredytowali realizację zamówienia przed jej ostatecznym odbiorem przez zamawiającego,

- umożliwiać waloryzację wynagrodzenia w przypadku umów o kilkunastomiesięcznym lub dłuższym okresie realizacji danej usługi lub roboty budowlanej.

Wykonawcy, którzy dotychczas nie uczestniczyli w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub czynili to jedynie w sporadycznych przypadkach powinni zadbać o posiadanie aktualnych dokumentów, które najczęściej wymagane są przez zamawiających ogłaszających postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawowy katalog dokumentów jakich może wymagać zamawiający oraz terminy ich ważności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87 poz. 605 + zmiany opublikowane w Dz. U. z 2008 r. Nr 188 poz. 1155).

Natomiast informację o aktualnie ogłaszanych w kraju przetargach publicznych o wartości przewyższającej równowartość 14.000 można uzyskać z publikowanego w internecie Biuletynu Zamówień Publicznych ( www.uzp.gov.pl