Partnerzy serwisu:
Poprawa omyłek rachunkowych od dawna budziła wiele kontrowersji. Dlatego też ustawodawca postanowił zmienić istniejące przepisy, przede wszystkim zrezygnował z zamkniętego katalogu omyłek rachunkowych, które można poprawiać.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zamawiającemu pozostawiono ogólną wskazówkę wedle której poprawia on oczywiste omyłki rachunkowe. Według nowych wytycznych zamawiający poprawia omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nie powodujące istotnych zmian w treści oferty.

Z oczywistą omyłką mamy do czynienia wówczas, gdy każdy, kto dokonuje analizy oferty, stwierdza jej popełnienie i nie ma najmniejszych wątpliwości, w jaki sposób omyłka winna być naprawiona. Może to być zarówno zwykła literówka, jak i inny błąd, gdy z całokształtu oferty jasno i niezaprzeczalnie wynika intencja piszącego.

Drugi z rodzajów omyłek, jakie podlegają poprawie to omyłki rachunkowe. Dotychczas ustawa określała, jakie omyłki rachunkowe można poprawić, teraz po wykreśleniu art. 88 poprawie podlegać będzie każda omyłka rachunkowa. Najbardziej niejasny jest bez wątpienia zapis mówiący o poprawie innych omyłek nie powodujących istotnych zmian w treści oferty. Ustawodawca w żaden sposób nie zdefiniował pojęcia "innej omyłki", co może spowodować nadużycia i liczne protesty ze strony wykonawców.

Zgodnie z nowymi zapisami zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 a więc za wyjątkiem sytuacji, kiedy rozbieżności pomiędzy treścią oferty a SIWZ nie są istotne. Zamawiający odrzuca także ofertę, kiedy wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie oczywistej omyłki, o której mowa, w art. 87 ust. 2 pkt.3. Konsekwencją tych dwóch zapisów jest pozostawienie przesłanki nakazującej zamawiającemu odrzucenie oferty w sytuacji, kiedy zawiera błędy w obliczeniu ceny. Takim błędem w obliczeniu ceny będzie błędnie podana stawka VAT. Zgodnie z bogatym orzecznictwem błędna stawka VAT zastosowana przez wykonawcę w ofercie oznacza konieczność odrzucenia oferty, nawet, gdy cena jest podawana ryczałtowo - orzekli arbitrzy w wyroku z dnia 5 września 2006 roku. (sygn. akt UZP/ZO/0-2416/06). Nieprawidłowo wyliczony VAT jest błędem w obliczaniu ceny, a nie oczywistą omyłką.