Partnerzy serwisu:
Ustawodawca dość istotnie zmienił przepisy w zakresie wadium. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 3 % wartości zamówienia. W myśl nowych rozwiązań, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, określa kwotę wadium dla wartości zamówienia podstawowego.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze artykuły dotyczące wadium w zamówieniach publicznych

Ustawodawca chciał ukrócić proceder zmowy wykonawców polegający na tym, że firmy porozumiewały się miedzy sobą, co do kwot, jakie zamierzają zaoferować za przedmiot zamówienia a następnie celowo nie składały kompletu dokumentów. Wprowadził, więc zapis, w świetle, którego zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń nie złoży ich w wymaganym terminie, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

W postępowaniu o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający ustalił termin składania ofert na dziesięć dni. Wykonawca zainteresowany udziałem w postępowaniu nie posiadał aktualnego zaświadczenia z urzędu skarbowego. Na trzy dni przed terminem składania ofert wystąpił do urzędu skarbowego o jego wydanie. Urząd skarbowy ustawowo ma siedem dni na jego wydanie, więc wykonawca otrzymał dokument wystawiony cztery dni po terminie składania ofert. Jeżeli zamawiający da wykonawcy na uzupełnienie tylko dwa dni ten nie będzie w stanie dostarczyć dokumentu i zamawiający zatrzyma wadium.

Zamawiający nie może pozwolić na to, aby wykonawcy startujący w przetargu wpłacali wadium gotówką. W takiej sytuacji jedyną dopuszczalną formą wniesienia wadium jest przelew. Takie stanowisko wynika z wielu wyroków m.in. z wyroku KIO z 15 lutego 2008 r. (KIO/UZP 79/08 i 81/08). W przetargu na prace leśne dwóch wykonawców złożyło protest na wybór wykonawcy. Zarzuty dotyczyły formy wniesienia wadium. Zwycięska spółka wpłaciła gotówkę w banku obsługującym zamawiającego. Nie było to przelew tylko wpłata gotówkowa. Skład orzekający przyznał rację odwołującym się firmom, że prawo zamówień publicznych nie pozwala wnosić wadium w formie gotówki. Taki stan prawny jest powszechnie uznawany za obowiązujący. Jednak 14 lipca 2008 r. skład orzekający KIO wydał zupełnie inny wyrok, który przeczy dotychczasowej linii orzecznictwa. Zdaniem przewodniczącej, "mimo, że wpłata wadium gotówką w kasie zamawiającego jest jedną z form wnoszenia niezgodną z ustawą cel, jakiemu służy wadium został osiągnięty, więc oferty nie można odrzucić" (sygn. KIO/UZP 663/08). Jest to stanowisko zupełnie niezrozumiałe tym bardziej, że w samej sentencji wyroku przewodnicząca stwierdza, że jest to niezgodne z ustawą.

 • Zasady zwrotu i zatrzymania wadium

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5. W ustępie 5 został nałożony na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
 • Zatrzymanie wadium

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia dokumentów lub pełnomocnictw, nie przedstawi w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w przetargu.