Partnerzy serwisu:
Kryteria określone przez Zamawiającego powinny być jasne dla uczestników postępowania. W przeciwnym razie zamawiającemu grozi unieważnienie postępowania przetargowego w oparciu o przesłankę zawartą art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy. Stanowisko to potwierdza m. in. wyrok Zespołu Arbitrów (dalej ?ZA?) z dnia 1 czerwca 2005 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1118/05).

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt.13 Zamawiający jest zobowiązany podać w siwz kryteria oceny ofert. Tezę te potwierdzają arbitrzy w wyroku z dnia 18 lipca 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-1749/06). "Kryteria, na podstawie, których wybierana jest najkorzystniejsza oferta, muszą być zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria te nie mogą wynikać tylko z regulaminu prac komisji przetargowej." Brak kryteriów oceny ofert w siwz jest przesłanką do unieważnienia postępowania. Potwierdzeniem tej tezy jest Wyrok ZA z 1 lutego 2006 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-242/06.). Zamawiający powinien zwrócić uwagę, by kryteria wskazane w ogłoszeniu były takie same jak w specyfikacji. Niezgodność pomiędzy tymi dwoma dokumentami w zakresie kryteriów uniemożliwia dalsze prowadzenie procedury przetargowej.

Burmistrz ogłosił przetarg na budowę kanalizacji deszczowej. W specyfikacji ustalił dwa kryteria oceny ofert: cena (waga 80%) i termin gwarancji (waga 20%). Po otwarciu ofert i analizie złożonych dokumentów komisja przetargowa stwierdziła, że wygrał oferent z wyższą ceną, ale dłuższym okresem gwarancji - 20 lat. Pozostali z oferentów zaproponowali 5-letni okres gwarancji na przedmiot zamówienia. Powyższy stan rzeczy spowodowany został niewłaściwym ustaleniem przez burmistrza proporcji pomiędzy kryteriami oceny ofert. Inaczej mówiąc, kryterium "gwarancja" otrzymało wagę 10% bez "ograniczeń czasowych." Ustalając termin gwarancji należy podać, iż jego waga wynosi, np. 10% ale maksymalna liczba punktów, którą można otrzymać dotyczy okresu np. 5 lat.

Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty i ustalając kryteria zamawiający musi pamiętać, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. (art. 91 ust.3 ustawy) Potwierdzeniem tej tezy jest Wyrok ZA z dnia 12 września 2005 r. (sygn. akt: UZP/ZO/0-2491/05) gdzie czytamy "Zapis kryterium [ ], w którym Zamawiający zamierzał przyznać punkty za jakość techniczną i funkcjonalną proponowanych rozwiązań oraz doświadczenie Oferenta, odnosi się w sposób niedopuszczalny do właściwości Wykonawcy. Przez co Zamawiający narusza przepisy art. 91 ust. 2 i 3 ustawy."

  • Błędy w zapytaniu o cenę

    Zamówienia publiczne
    Marcin Melon
    Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych. Pojęcie ?ustalone standardy jakościowe? oznacza takie dostawy lub usługi, które są w pełni porównywalne a jedynym kryterium, które je odróżnia to cena.