Partnerzy serwisu:
Zamawiający przeprowadzając procedury przetargowe popełniają różnego rodzaju błędy. Jednak nie wszystkie naruszenia ustawy są rażące i co za tym idzie nie skutkują nieważnością procedury.

Pierwsza grupa drobnych naruszeń jest związana z publikacją ogłoszeń. Jeżeli w ogłoszeniu brak jest informacji o współfinansowaniu zadania ze środków UE, lub w ogłoszeniu opublikowanym na stronie internetowej zamawiającego nie zamieszczono informacji o dacie przekazania ogłoszenia do Dz.U.U.E, lub też zabrakło tam kodu CPV, to nie ma to wpływu na ważność procedury.

Druga grupa dotyczy warunków stawianych wykonawcom w SIWZ. Otóż jeżeli zamawiający w SIWZ zapisał, że wykonawcy mogą wykazywać doświadczenie w robotach budowlanych z okresu ostatnich 6 lat, lub też, że osoba będąca kierownikiem robót ma wykazać się doświadczeniem zdobytym w okresie ostatnich 5 lat, albo, że podwykonawca ma spełniać warunki postawione w SIWZ, tego typu zapisy choć niezgodne z prawem, nie mają wpływu na ważność procedury.

Błędy pojawiają się także w kwestiach dotyczących udziału konsorcjów. Otóż oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust 1 pkt. 2 i 3 może złożyć lider konsorcjum w imieniu wszystkich. Żądanie złożenia przez każdego członka takiego oświadczenia kłóciłoby się z ideą konsorcjum i byłoby nieprawdziwe co naruszałoby art. 24 ust 2 pkt. 2. Również warunek, że pełnomocnikiem konsorcjum musi być członek konsorcjum kłóci się z ideą konsorcjum i narusza prawa wykonawców.

Zamawiający muszą pamiętać, że odrzucenie wykonawcy posiadającego doświadczenie jako podwykonawca (UZP/ZO/2540/05) będzie niezgodne z prawem, lecz nie spowoduje nieważności procedury. Inne niewielkie błędy nie mające wpływu na ważność procedury to np. ustalenie terminu pobrania SIWZ krótszego niż termin składania ofert, oszacowanie przedmiotu zamówienia w kwocie brutto, ustalenie wartości szacunkowej rok przed wszczęciem postępowania, brak regulaminu pracy komisji, brak określenia ważności wymaganych dokumentów, odczytanie przed otwarciem ofert niewłaściwej kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zadanie.