Partnerzy serwisu:
Dotychczasowe przepisy dawały możliwość dokonywania zmian umowy, o ile wykazana została, co najmniej jedna z przesłanek, tj. zmiana umowy była korzystna dla zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian wynikała z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Komisja Europejska kilkakrotnie kwestionowała ów przepis zwłaszcza w aspekcie możliwości dokonywania zmian korzystnych dla zamawiającego, wskazując niebezpieczeństwo dowolności interpretacyjnej pojęcia "zmiany korzystne". Nowelizacja utrzymała generalną zasadę, zgodnie, z którą zakazane są zmiany w treści zawartej umowy. Niestety zapisy są niejasne i wymagają od zamawiającego aby ten już na etapie tworzenia SIWZ przewidział rodzaje dopuszczalnych zmian i szczegółowo je określił.

W świetle nowych przepisów zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Jeżeli zamawiający nie zapisze w ogłoszeniu czy specyfikacji możliwości dokonywania zmian w umowie, to jej treść będzie ostateczna, nawet, gdy diametralnie zmieni się sytuacja.

Niewątpliwie będzie to dość kłopotliwa i skomplikowana sytuacja. Żeby zamawiający mógł skorzystać z możliwości dokonania zmiany umowy, nie wystarczy, że w ogłoszeniu czy w SIWZ wskaże: "zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty". Ustawodawca wymaga, aby oprócz ogólnego stwierdzenia zamawiający sprecyzował warunki, na jakich zamierza dokonywać zmian zawartej umowy. Przepisy ten nie określa nie gdzie ma się znaleźć opis warunków, na jakich zamawiający zamierza dokonywać zmian. Zapewne będzie to wzór umowy, albo istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, które zostaną zapisane w SIWZ zgodnie z dyspozycją art. 36 ust.1 ustawy.

Ogólne stwierdzenie typu "zmiany będą możliwe jeżeli okażą się korzystne dla zamawiającego i nie można ich było przewidzieć w chwili zawarcia umowy" jest nie do przyjęcia. Taki zapis zostanie oceniony jako próba obejścia przepisów ustawy. Skoro ustawodawca usunął taką regulację z ustawy to uczynił to nie po to aby zamawiający omijali przepisy ustawy.