Partnerzy serwisu:
Zlecenia na roboty dodatkowe, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi zamawiający zleca w trybie z wolnej ręki w oparciu o przepis art. 67 ust.1 pkt.5. Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, a ich wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego.

Co ważne wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, a oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Tak, więc zamawiający zawsze musi udowodnić niemożność przewidzenia tych prac i ich konieczność wykonania w kontekście zamówienia podstawowego. Zamówień tych można udzielić tylko w sytuacji, kiedy formą wynagrodzenia jest forma kosztorysowa, przy ryczałcie nie ma robót dodatkowych o czym niektórzy zapominają.

Bez względu na wartość robót dodatkowych zamawiający zawsze powinien sporządzać odrębną umową, nigdy zaś aneks do umowy. Aneks byłby złamaniem przepisów art. 140 ust.1 i 3 gdzie zapisano, że zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. Zaś umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych nie przekracza 14 000 euro zamawiający udziela takich zamówień poza ustawą, co nie zmienia faktu, że należy sporządzić odrębną umowę. W sytuacji, kiedy wartość robót dodatkowych przekracza 14 000 euro zamawiający jest zobowiązany udzielić tego zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z przepisami kreślonymi w ustawie, a więc powinien wysłać zaproszenie do wykonawcy przeprowadzić z nim negocjacje, zażądać przynajmniej oświadczenia z art.22 i sporządzić na tę okoliczność umowę. Zamawiający nie powinien zapominać, że każdorazowo bez względu na wartość robót dodatkowych powinien on sporządzić protokół konieczności oraz kosztorys.