Partnerzy serwisu:
Urząd Zamówień Publicznych odpowiadając na liczne wątpliwości interpretacyjne zgłaszane zarówno przez zamawiających jak i wykonawców w kwestii dotyczącej zasad stosowania przepisu art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych wydał opinię dotyczącą sposobu stosowania wskazanej normy.

Przepis art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek zatrzymania wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Obowiązujące brzmienie art. 46 ust. 4a Prawa zamówień publicznych niestety prowadzi do powstania szeregu niejasności odnośnie sytuacji, w których zamawiający zobowiązany jest zatrzymać wadium przetargowe. W celu ograniczenia niejasności odnośnie sposobu stosowania normy wyrażonej w art. 46 ust. 4a Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię (dostępną na stronach internetowych UZP; www.uzp.gov.pl).

Urząd Zamówień Publicznych w wydanej opinii wyjaśnia między innymi, iż obowiązek zamawiającego zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP nie zachodzi w przypadku, gdy nie złożenie przez wykonawcę żądanych przez zamawiającego dokumentów, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy PZP było następstwem okoliczności, na które obiektywnie rzecz ujmując, przy dochowaniu należytej staranności, wykonawca nie miał i nie mógł mieć wpływu. Tak więc podstawa do zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP zachodzi wyłącznie w przypadku zawinionego zaniechania złożenia żądanych dokumentów przez wezwanego wykonawcę.

Zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych z sytuacją, w której nie złożenie dokumentów żądanych przez zamawiającego wynika z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy, mamy do czynienia - w świetle art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych - w przypadku, gdy niemożność przedłożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub potwierdzającego spełnianie przez oferowane usługi, dostawy lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, wynika z faktu, iż obiektywnie wykonawca ten, jak i oferowane przez niego usługi, dostawy lub roboty budowlane, nie spełniają tych warunków lub wymagań.

Uwzględniając powyższe zasadnym jest twierdzenie, iż obowiązek zatrzymania wadium na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie dotyczył tych wykonawców, którzy złożyli oferty, pomimo że nie spełniali warunków udziału w postępowaniu (np. nie legitymowali się określonym doświadczeniem), jak też, pomimo, że oferowane przez nich usługi, dostawy lub roboty budowlane nie spełniały wymagań określonych przez zamawiającego.

ZAPAMIĘTAJ

Zamawiający nie musi zatrzymać wadium wykonawcy, który obiektywnie nie spełnia warunków udziału w przetargu i w związku z tym nie jest wstanie uzupełnić żądanych dokumentów.

Powyższa teza została zaprezentowana w wydanym przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r. (znak: KIO/UZP 62/09), w którym Izba stwierdziła, iż "możliwość zatrzymania wadium następuje jedynie w braku udowodnienia przez wykonawcę, że niezłożenie dokumentów wskazanych w art. 25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, nastąpiło bez jego winy, ma zatem charakter względny".