Partnerzy serwisu:
Zamawiający na potwierdzenie, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia warunki w zakresie wymaganego doświadczenia żąda od wykonawców przedstawienia dokumentów potwierdzających wymaganą wielkość doświadczenia. Wykonawcy najczęściej przedkładają referencje jako dokument uwiarygodniający posiadane doświadczenie w realizacji zadań zbliżonych do objętych przedmiotem prowadzonego przetargu.

Powszechność stosowania referencji w procedurze zamówień publicznych generuje szereg sporów proceduralnych zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, które rozstrzygane są przez Krajową Izbę Odwoławczą. Poniżej przedstawiam tezy z orzeczeń KIO dotyczące referencji, które w mojej ocenie mają systemowe znaczenie dla procedur udzielania zamówień publicznych.

Zamawiający nie może narzucać treści referencji

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 marca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 191/08 stanowi, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, póz. 605) zamawiający może w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie żądać wykazu wykowanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (§ 1 ust.2 pkt.2). Z przepisu wynika jednoznacznie, że tzw. listy referencyjne mogą jedynie potwierdzać należyte wykonanie zamówienia.

W omawianym przepisie nie ma mowy o treści listów referencyjnych, a w szczególności niedopuszczalna i bezprawna była praktyka zamawiającego, polegająca na domaganiu się od wykonawcy, aby wyłącznie przy pomocy listów referencyjnych o ściśle określonej treści udokumentowali ilość i wartość wykonanych dostaw.

Podobnie stanowi wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt: UZP/ZO/0-62/07, w którym czytamy, iż zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia, Zamawiający nie może żądać w dokumentach potwierdzających wykonanie dostaw (lub usług) niczego więcej ponad potwierdzenie, że dostawy te (lub usługi) zostały wykonane należycie. Takimi dokumentami mogą być nie tylko listy referencyjne, ale też protokoły odbioru, potwierdzenie dokonania płatności lub inne dokumenty. Wybór właściwego dokumentu należy do wykonawcy. Nie można jednak żądać od wykonawcy, aby z dokumentów sporządzonych przez osoby trzecie wynikało coś więcej poza potwierdzeniem należytego wykonania zamówienia. Informacje takie mogą wynikać jedynie z oświadczenia wykonawcy. Zgodnie z przyjętym rozumieniem takim oświadczeniem jest stosowny wykaz i zawarte tam informacje, a nie referencje.

Zamawiający nie może wymagać aby treść referencji zawierała wartość zrealizowanej umowy

W wyroku z dnia 05 grudnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 1352/08 skład orzekający stwierdził, że celem referencji jest wyłącznie potwierdzenie należytego wykonania usługi, zatem nie ma konieczności wskazywania w treści referencji zarówno wartości usługi, jak i terminu jej realizacji. Informacje dotyczące wartości usługi, terminu czy jej zakresu wynikają z samego oświadczenia wykonawcy złożonego w treści oferty. Wobec powyższego nie zasługuje na uznanie argument podniesiony przez Odwołującego, w którym poddaje on w wątpliwość treść referencji nie zawierających wskazanych wyżej danych.

 • Kiedy umowa jest nieważna z mocy prawa?

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  W art. 146 ustawy Prawo zamówień publicznych zostały określone przesłanki, które jeśli zaistnieją powodują nieważność umowy z mocy prawa. Każde naruszenie ustawy, niezależnie od etapu postępowania, na którym wystąpiło, jeżeli miało wpływ na wynik jest przeszkodą w zawarciu ważnej umowy (sygn. KIO/UZP 198/09).
 • Orzecznictwo KIO w zakresie rażąco niskiej ceny

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę zawierającą rażąco niską cenę realizacji zamówienia publicznego w stosunku do przedmiotu zamówienia.