Partnerzy serwisu:
Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert. Ale ostatecznie to nie komisja, a kierownik zamawiającego dokonuje wyboru wykonawcy.

Komisja tylko wnioskuje, że dana firma zgodnie z wymogami specyfikacji powinna być wykonawcą danego zadania, bądź dana oferta powinna zostać odrzucona. Zgodnie z art. 21 ust.1 i 2 członków komisji przetargowej powołuje i odwołuje kierownik zamawiającego a komisja przetargowa składa się, z co najmniej trzech osób. Jeżeli zachodzi uzasadniona potrzeba komisja może mieć szerszy skład w zależności od specyfiki zamówienia i woli kierownika zamawiającego. Z zapisów art. 17 wynika, że członkowie komisji mają złożyć oświadczenia o okolicznościach będących podstawą do ich wyłączenia. Wskazane jest, aby oświadczenie takie zostało złożone przed podjęciem jakichkolwiek czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W ustawie o odpowiedzialności za naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114) w art. 17 ust.4 ustawodawca zapisał, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest nie złożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych. Co ważne złożenie takiego oświadczenia po dokonaniu czynności w postępowaniu, lub złożenie fałszywego oświadczenia zwalania członka komisji z odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Członkowie komisji muszą jednak pamiętać, że składają oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1 art. 17 ustawy. Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, "kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3". Członkowie komisji tak samo jak kierownik zamawiającego ponoszą odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stanowi o tym art. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny gdzie czytamy, że odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają pracownicy jednostek sektora finansów publicznych, którym powierzono określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej lub czynności przewidziane w przepisach o zamówieniach publicznych.

 • Kryzys gospodarczy powodem zmian przepisów przetargowych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W dniu 25 września 2009 r. Sejm przyjął bez głosów przeciwnych ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zmiany przewidziane wskazaną ustawą przede wszystkim mają na celu ułatwienie udziału przedsiębiorców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz usprawnienie procesu wyboru wykonawcy.
 • Biegły w komisji przetargowej

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają powołanie do składu komisji przetargowej biegłych posiadających specjalistyczną wiedzę dotyczącą prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Wykluczenie członka komisji, czy zawsze konieczne?

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Kierownik zamawiającego powołuje komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przy zamówieniach o niższej wartości nie ma obowiązku powoływania komisji. Każdy z członków mając na uwadze bezstronność i obiektywizm wykonywanych czynności jest zobowiązany złożyć oświadczenie z art.17. W tym celu najlepiej jest się posłużyć drukiem ZP 11.