Partnerzy serwisu:
Zasada uczciwej konkurencji jest jedną z trzech podstawowych zasad, na której opiera się prawo zamówień publicznych. Znajduje ona swoje rozwinięcie m.in. w przepisie art. 29 ustawy PZP. W świetle tego artykułu zamawiającemu nie wolno określać przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

Oznacza to konieczność eliminacji z określenia przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać na konkretnego wykonawcę czy producenta. Co ważne, zamawiający nie może dostosowywać specyfikacji do warunków technicznych wygodnych dla poszczególnych wykonawców, obniżając wymagania techniczne w odniesieniu do swoich potrzeb. Nie narusza zasady uczciwej konkurencji żądanie od wszystkich, którzy zgłaszają uczestnictwo w przetargu takich samych dokumentów poświadczających wymagana jakość wyrobów, a dopuszczone winny być dokumenty typu: zaświadczenia, aprobaty, certyfikaty, rekomendacje techniczne, wiarygodnie stwierdzające wyniki badań oraz pochodzące od szerokiego kręgu jednostek upoważnionych i przeprowadzających badania w danym zakresie. Jeżeli wymaganie takie stawiane jest wszystkim uczestnikom postępowania, to nie narusza zasad równości, gdyż uczestnictwo w przetargu jest dobrowolne i zainteresowany wykonawca, który twierdzi, że jego produkty spełniają wysokie wymagania jakościowe nie powinien mieć oporów przeciwko poddaniu oferowanych wyrobów badaniom jakościowym, nawet dobrowolnym, a następnie udostępnieniu ich wynik Zamawiającemu.

Określenie wysokich, ale możliwych do spełnienia wymagań oferowanego przedmiotu zamówienia nie prowadzi do naruszenia zasad uczciwego postępowania utrwalającego zasadę konkurencyjności. (sygn. akt UZP/ZO/0-153/05). Zamawiający ma bowiem swobodę kształtowania warunków, jakie musza spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, oczywiście, o ile te warunki pozostają w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć zamawiający (sygn. akt UZP/ZO/0-225/05).

Przykładem czynu nieuczciwej konkurencji będzie wymaganie Zamawiającego, aby wybrany wykonawca otworzył rachunek we wskazanym przez niego banku. W ocenie Izby decyzja ta powinna być pozostawiona uznaniu wykonawcy w celu zachowania zasad równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji, o których mowa w art. 7 ust. 1 Pzp (sygn. KIO/UZP 538/08, KIO/UZP 543/08).