Partnerzy serwisu:
Z dniem 01 stycznia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Komisji (WE) z dnia 30 listopada 2009 r. nr: 1177/2009 zmieniające dyrektywy: 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych.

Wskazane powyżej rozporządzenie odnosi się do zamówień publicznych, których wartość przekracza tzw. progi unijne, czyli zamówienia objęte pełną procedurą przewidzianą przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (np. obowiązkową publikacją ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, dłuższymi terminami składania ofert przetargowych, możliwością wnoszenia odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej od rozstrzygnięcia przez zamawiającego protestu). Ponieważ przywołane na wstępie rozporządzenie obniża obowiązujące dotychczas progi unijne większa ilość zamówień publicznych objęta będzie pełnym reżimem stosowania procedur przewidzianych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Nowa wysokość progów unijnych

W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg: - 133.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 125.000 euro, a przy zamówieniach na roboty budowlane nowy próg wynosi 4.845.000 euro. Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych - np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne, służby mundurowe.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały obniżone z dotychczas obowiązujących:

- z 206.000 euro do 193.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi,

- z 5.150.000 euro na 4.845.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 Prawa zamówień publicznych) obniżono dotychczas obowiązujące progi. Obecnie dla zamawiających sektorowych obowiązek przekazania ogłoszeń do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich powstaje gdy wartość zamówienia przekracza równowartość: 387.000 euro dla dostaw lub usług, a 4.845.000 euro dla robót budowlanych.

Wskazane powyżej progi mają zastosowanie do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które zostaną wszczęte od 01 stycznia 2010 r.