Partnerzy serwisu:
W trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający jest zobowiązany udostępnić SIWZ na własnej stronie internetowej. W sytuacji, kiedy zamawiający dokona zmiany SIWZ może się okazać, że czas, jaki pozostał do składania ofert jest zbyt krótki na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z tym zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, z tym, że jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin przedłuża się, co najmniej o 7 dni.

Zamawiający powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja była publikowana na stronie internetowej, zamieszcza tę informację także na tej stronie. Zmiany mogą być bardzo istotne, mogą dotyczyć określenia przedmiotu zamówienia, kryteriów, warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający powinien pamiętać, że w specyfikacji powinien zawrzeć opis sposobu obliczenia ceny, czyli sposób w jaki wykonawcy mają skalkulować cenę swojej oferty, np. wypełnić wszystkie pozycje kosztorysu lub podać cenę ryczałtową w oparciu o dokumentację projektowo-techniczną. Z tym wiąże się także ustalenie i opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Brak takich informacji mógłby skutkować unieważnieniem postępowania.

W treści SIWZ nie może zabraknąć terminu związania ofertą, miejsca oraz terminu składania i otwarcia ofert oraz opis sposobu przygotowywania ofert. Nie ma znaczenia czy oferta jest zbindowana, zszyta czy spięta. Także brak numeracji stron, jeżeli wymaga tego zamawiający, nie jest podstawą do odrzucenia oferty, natomiast bardzo ważnym elementem jest opis przedmiotu zamówienia. Niestety w tym względzie zamawiający popełniają sporo błędów. Otóż naczelna zasada zawarta w art. 29 odnosząca się do opisu przedmiotu zamówienia brzmi: "przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję." Co to oznacza w praktyce? Zamawiający nie powinien tak opisywać przedmiotu zamówienia, żeby wskazywał on na konkretnego wykonawcę, lub w przypadku dostaw na produkt określonej marki. Takie działanie to czyn nieuczciwej konkurencji.