Partnerzy serwisu:
Każdy zamawiający, który w 2009 r. udzielił zamówienia publicznego zobowiązany jest na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych do sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień. Sprawozdanie należy przesłać do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych najpóźniej 01 marca 2010r. Nie przekazanie sprawozdania w wymaganym terminie zostanie potraktowane przez jednostki kontrolujące zamawiającego jako naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ze względu na zmiany przepisów artykuł jest nieaktualny Sprawdź najnowsze zmiany w Prawie zamówień publicznych

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych sprawozdanie sporządza każdy zamawiający, który udzielił w 2009 roku co najmniej jednego zamówienia publicznego (bez względu na tryb) o wartości wyższej niż równowartość 14.000 euro. Zakres informacji jaki musi być zawarty w sprawozdaniu określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155 poz. 1110) oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226).

W sprawozdaniu należy umieścić zamówienia w których doszło do podpisania umowy najpóźniej w dniu 31 grudnia 2009 r. W sprawozdaniu uwzględnia się również umowy, które zostały zawarte w roku objętym sprawozdaniem, ale ich realizacja została przewidziana na lata następne. W wartości udzielonych zamówień uwzględnia się kwoty, na jakie zostały zawarte umowy a nie rzeczywiste zaangażowanie zamawiającego. Przykładowo, jeżeli zamawiający udzielił zamówienia na budowę gimnazjum, gdzie proces inwestycyjny obejmuje lata 2009 - 2011 w sprawozdaniu należy wskazać kwotę realizacji całego zamówienia (wynikającą z zawartej umowy) a nie tylko wysokość faktur zapłaconych w roku 2009.

W sprawozdaniu nie uwzględnia się postępowań unieważnionych oraz postępowań ogłoszonych w 2009 r. ale nie zakończonych podpisaniem umowy do dnia 31 grudnia 2009 r. W sprawozdaniu należy również umieścić zamówienia, których wartość była niższa niż równowartość 14.000 euro, ale zamawiający wszczynając postępowanie oszacował jego wartość powyżej kwoty wskazanej w art. 4 pkt. 8 Prawa zamówień publicznych. Natomiast zamówienia uzupełniające i zamówienia dodatkowe pomimo, że dotyczące uprzednio udzielanych zamówień należy traktować w sprawozdaniu jako nowe, odrębne zamówienia. Należy je zatem wykazywać w sposób analogiczny jak inne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wypełniając, określony w wyżej wskazanym rozporządzeniu z 2007 r., wzór druku sprawozdania należy przestrzegać poniższych wymogów:

- jeżeli w zawartej umowie określono jedynie ceny jednostkowe (bez podania wartości całkowitej umowy), za wartość zamówienia należy przyjąć iloczyn przewidywanej ilości lub zakresu usług (np. roboczogodziny) oraz ceny jednostkowej określonej w umowie,

- w przypadku umów zawartych na czas nieoznaczony za wartość umowy należy przyjąć wartość ustaloną z uwzględnieniem okresu 48 miesięcy wykonywania zamówienia w sprawozdaniu za rok, w którym zawarto umowę,

- zamówienie, w którym dopuszczono składanie ofert częściowych i zawarto więcej niż jedną umowę, należy traktować jako jedno postępowanie i na potrzeby określenia wartości umów należy zsumować ceny netto (bez podatku od towarów i usług) określone w zawartych umowach.

- w przypadku zawarcia umowy ramowej należy podać jedynie całkowitą wartość umowy ramowej. W sprawozdaniu nie należy uwzględniać wartości zamówień udzielonych na podstawie umowy ramowej.

Zamawiający przesyła sporządzone sprawozdanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych jedynie w formie elektronicznej. Sprawozdanie wypełniane jest i przesyłane przy wykorzystaniu formularza zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: www.portal.uzp.gov.pl

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2007 r. Nr 175 poz. 1226),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2006 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z 2006 r. Nr 155 poz. 1110).