Partnerzy serwisu:
Czy możliwa jest zmiana ilościowa materiałów biurowych w trakcie realizacji umowy z wykonawcą wybranym w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego ?

W pierwszej kolejności należy zauważyć, iż pojęcie "zmiany ilościowe" nie jest pojęciem ustawowym. Zmian tych nie należy również utożsamiać z zamówieniami uzupełniającymi lub dodatkowymi, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5-7 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) - dalej zwanej ustawą PZP. W praktyce pojęcie "zmian ilościowych" obejmuje najczęściej poniżej przestawione dwie sytuacje.

Pierwsza, polega na przewidzeniu w ramach opisu przedmiotu zamówienia zmian polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości pewnego elementu zamówienia "kosztem" zmiany ilości innego elementu, w odniesieniu do ilości określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), a następnie w umowie.

Drugi przypadek zakłada możliwość dokonywania zmiany (zmniejszenia / zwiększenia) ilości zamawianych dostaw w stosunku do przewidywanej wcześniej (na etapie przygotowania postępowania w SIWZ, a następnie w umowie) maksymalnej ich ilości. W takim jednak przypadku na zamawiającym ciąży obowiązek określenia obok maksymalnego zakresu zamówienia również minimalnego zakresu zamówienia, tj. wskazania minimalnej ilości lub wartości zamówienia, która na pewno zostanie zlecona wykonawcy w ramach realizacji zamówienia. Powyższe informacje mają istotny wpływ na sporządzenie oferty przez wykonawcę i należyte skalkulowanie przez niego kosztów realizacji zamówienia m.in. poprzez zagwarantowanie odpowiedniego minimum zamówienia, które zostanie mu udzielone (art. 29 ust. 1 ustawy PZP).

Zasada

Zawarcie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i/lub w umowie w sprawie zamówienia publicznego zapisów przewidujących możliwość dokonywania zmian ilościowych należy uznać za uzasadnione, w przypadku zamówień, w których Zamawiający na etapie wszczęcia postępowania nie jest w stanie z góry jednoznacznie określić ilości dostaw, których potrzeba wykonania zaistnieje w okresie realizacji umowy. Zakres dokonywanych zmian ilościowych wynika przeważnie ze skorygowania ilości faktycznie wykonanych zadań/dostaw/usług w okresie obowiązywania umowy, z ilościami wstępnie określonymi w umowie w sprawie zamówienia publicznego. Podkreślić również należy, że możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianych dostaw w zakresie poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia, dotyczy co do zasady jedynie dostaw szczegółowo wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, a także jest ograniczona wysokością kwoty określonej w umowie (warunek nie przekroczenia kwoty określonej w wybranej ofercie). Należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 40 ust. 3 ustawy umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

Cechą wspólną przedstawionych wyżej rozwiązań jest okoliczność, że dopuszczalność dokonywania ww. zmian ilościowych zachodzi wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający wcześniej przewidział taką możliwość w treści SIWZ lub/i postanowieniach umowy, jak również szczegółowo określił zakres oraz warunki dokonywania tychże zmian.

 • Wadium od konsorcjum

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  W sytuacji, kiedy w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium pojawia się problem, w jaki sposób takie wadium powinno wnieść konsorcjum. W tej sprawie zapadło wiele wyroków, niekiedy sprzecznych ze sobą, ale należy tu podkreślić, iż jedyną właściwą interpretacją tego zagadnienia jest teza, która stanowi, że nie ma znaczenia, który z członków konsorcjum wniesie wadium.
 • Warunki udziału w postępowaniu

  Zamówienia publiczne
  Marcin Melon
  Ustawodawca zmienił zapisy art.22 określające warunki udziału w postępowaniu. Nowe brzmienie przepisu wskazuje na to, że o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; posiadania wiedzy i doświadczenia; dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej.