Partnerzy serwisu:
Ogłoszony został przetarg na przeprowadzenie rewitalizacji dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP, obecnie budynku Centrum Sztuki Galerii El.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla projektu pn.: Rewitalizacja dawnego kościoła i klasztoru pw. NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria EL na Starym Mieście w Elblągu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013; Priorytet 4 Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast; Działanie 4.2 Rewitalizacja miast

W zakresie przedmiotu zamówienia zawiera się wykonanie następujących prac remontowo - budowlanych:

1. Etap I - Sklepienie i ściany zakrystii i łącznika

2. Etap II - Sklepienie i ściany krużganka

3. Etap III - Prezbiterium, kruchta

4. Etap IV - Roboty izolacyjne i naprawy ścian w wewnętrznych

5. Etap V - Odtworzenie przypory

6. Etap VI - Roboty instalacyjne elektryczne wraz z dostawą opraw świetlnych i ich montażem - realizacja w zakresie Technologii Widowiskowej na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego

7. Etap VII - Wbudowanie dwupoziomowej empory w nawie bocznej

Wyżej wymienione roboty budowlane są opisane następującą dokumentacją projektową:

Etap I - 1) Ekspertyza techniczna pt.: Ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów, wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w kościele Galerii EL w Elblągu;

Etap II - 1) Ekspertyza techniczna pt.: Ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów, wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w kościele Galerii EL w Elblągu;

Etap III - 1) Ekspertyza techniczna pt.: Ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów, wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w kościele Galerii EL w Elblągu;

Etap IV - 1) Ekspertyza techniczna pt.: Ocena aktualnego stanu technicznego wraz z programem konserwatorskim dotyczącym wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów, wzmocnienia sklepień nad krużgankami, wzmocnienia przypór w kościele Galerii EL w Elblągu; 2) Projekt budowlano-konserwatorski pn.: Wykonania zabezpieczeń przeciwwilgociowych murów w kościele - Galerii EL w Elblągu.

Etap V - 1 ) Orzeczenie techniczne pt.: Przypora krużganka zachodniego; 2) Projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji pt.: Odtworzenie przypory krużganka zachodniego; 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Odtworzenia przypory krużganka zachodniego;

Etap VI - 1) Program - funkcjonalno-użytkowy pt.: Technologia widowisk dla Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. 2) Projekt budowlany architektoniczny i konstrukcyjny pt.: Empora nawy bocznej dawnego kościoła NMP w Elblągu.

Etap VII - 1) Projekt budowlany architektoniczny i konstrukcyjny pt.: Empora nawy bocznej dawnego kościoła NMP w Elblągu. 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót pt.: Empora nawy bocznej kościoła NMP w Elblągu; 3) Dokumentacja z geotechnicznych badań gruntów dla ustalenia warunków gruntowo - wodnych w podłożu projektowanej odbudowy empory w nawie bocznej budynku Galerii EL w Elblągu; 4) Sprawozdanie z badań archeologicznych w obrębie podominikańskiego kościoła NMP - obecnie CS Galeria EL.