Partnerzy serwisu:
Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

13 kwietnia 2011 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiany dotyczą dodania dodatkowych przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (art. 24 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

Nowelizacja ma na celu umożliwienie zamawiającym wykluczanie z udziału w postępowaniu "wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5 % wartości umowy".