Partnerzy serwisu:
Wiedza zamawiającego, jakie było zapotrzebowanie na paliwo do samochodów służbowych w poprzednich latach, powinna stanowić podstawę ustalenia jego potrzeb w tym zakresie na przyszłość.

Pytanie

Jak określić precyzyjnie przedmiot zamówienia w przypadku tankowania paliwa do samochodów firmy? Określenie ilości paliwa w rzeczywistości jest ciężkie do zrealizowania, gdyż nie jest ona stała co roku. Taki sam problem mam z określeniem ilości wywożonych odpadów z kontenerów zamawiającego, ponieważ ilości de facto nie da się przewidzieć.

Odpowiedź

Ogłaszając przetarg na dostawę paliwa płynnego do samochodów służbowych, zamawiający w celu określenia rozmiaru zamówienia oraz ustalenia jego szacunkowej wartości powinien kierować się zapotrzebowaniem i zużyciem paliwa w latach poprzednich.

Wiedza zamawiającego, jakie było zapotrzebowanie na paliwo do samochodów służbowych w poprzednich latach lub w innych okresach rozliczeniowych, powinna stanowić podstawę ustalenia jego potrzeb w tym zakresie na przyszłość, a co za tym idzie służyć określeniu szacunkowej wartości zamówienia. Z uwagi na charakter zamówienia, jak również z powodu możliwości zmiany rozmiaru floty, jaką dysponuje zamawiający, nie oznacza to jednak, że dane z analogicznych okresów rozliczeniowych będą tożsame z faktycznym zapotrzebowaniem zamawiającego w okresach przyszłych.

Tym samym, opisując przedmiot zamówienia, zasadne jest wskazanie w treści ogłoszenia, że podane przez zamawiającego ilości paliwa są szacunkowe i służą wyłącznie do oceny ofert z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia nabycia zamawianego asortymentu do określonego minimalnego poziomu (np. 50% szacowanej ilości). Ponadto treść siwz, a w szczególności wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego powinien wskazywać na rozliczanie się wykonawcy z zamawiającym w oparciu o ustalone na podstawie formularza ofertowego ceny jednostkowe.

Podstawa prawna: art. 29, art. 30, art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim; w latach 2007-2010 pracownik UZP; obecnie pracownik kancelarii prawnej.

www.portalzp.pl

 • Jak w przetargu na paliwo uniknąć wyboru stacji położnej daleko od zamawiającego?

  Zamówienia publiczne
  Alicja Biegańska
  Aby uniknąć sytuacji wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, który posiada stacje paliw położone w znacznej odległości od siedziby zamawiającego, zasadne jest przyjęcie, poza ceną, jako kryterium oceny ofert odległości stacji paliw od siedziby zamawiającego.
 • Przetarg na zakup oleju opałowego

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamówienie publiczne na sukcesywną sprzedaż oleju opałowego najlepiej jest poprzedzić postępowaniem przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.