Partnerzy serwisu:
Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania.

Pytanie:

Ustalając kryteria oceny ofert inne niż cena np. gwarancja, często zamawiający obliczają według wzoru:

1. gwarancja oceniana : gwarancja max dopuszczona przez zamawiającego x 20% = - czyli na podstawie wzoru matematycznego.

Zamawiający przyznają też punkty np.:

gwarancja 36 miesięcy 10 pkt

gwarancja 46 miesięcy 20 pkt

gwarancja 56 miesięcy 30 pkt

56 miesięcy to max jaką wykonawcy mogą zaoferować.

2. gwarancja oceniana: gwarancja najdłuższa z ocenianych x 20%=

W związku z tym, czy warto przyznawać punkty z przykładu 2 czy tylko stosować sam wzór matematyczny z przykładu 1?

Odpowiedź:

Ustawodawca nie określa szczegółowo w jaki sposób należy oceniać oferty w oparciu o ustalone kryteria. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu danego rozwiązania należy więc opierać się na naczelnych zasadach ustawy Pzp, a w szczególności zasadzie uczciwej konkurencji i równego traktowania uczestników postępowania.

W związku z brakiem precyzyjnych wytycznych wynikających z samej ustawy Pzp należy przyjąć, iż decyzja o sposobie przydzielania punktów w pozacenowych kryteriach oceny ofert leży po stronie zamawiającego. Jest on w tym wypadku związany jedynie zasadami uczciwej konkurencji, równego traktowania oferentów i przejrzystości postępowania. ( )

Podstawa prawna

art. 7 ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

www.portalzp.pl