Partnerzy serwisu:
Zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin jest liczony od dnia przekazania ogłoszenia czy jego przesłania do publikacji?

Pytanie:

W prowadzonym przez nas postępowaniu o wartości powyżej progu unijnego zamawiający sprostował ogłoszenie i przesunął termin składania ofert o ustawowe 15 dni. Czy ten termin jest liczony od dnia przekazania ogłoszenia czy jego przesłania do publikacji? Przykładowo zamawiający przekazuje informacje o sprostowaniu ogłoszenia 5 września 2018 r. Czy wówczas termin składania i otwarcia ofert może wyznaczyć na 20 czy 21 września? Czy wyznaczenie terminu składania i otwarcia ofert na 15. (ostatni) dzień przewidziany sprostowaniem, stanowi naruszenie ustawy Pzp?

Odpowiedź:

W przypadku zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, minimalny termin 15 dni, o którym mowa w art. 12 a ust. 2 pkt. 1 ustawy Pzp, powinien liczony być od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Zasady liczenia tego terminu wynikają z przepisów Kodeksu cywilnego, stosowanego na podstawie art. 14 ustawy Pzp.

W przypadku dokonywania istotnej zmiany ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dla przetargu nieograniczonego, zamawiający przedłuża termin składania ofert co najmniej o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Ten nowy, przedłużony termin nie może być krótszy niż 15 dni od dnia przekazania zmiany ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Ponieważ termin został określony jako minimalny, nie ma przeszkód, aby przedłużenie terminu składania ofert następowało na dłuższy okres czasu. 

Małgorzata Niezgoda-Kamińska

Więcej na Portal ZP