Partnerzy serwisu:
Nieprawidłowe dane w kryteriach oferty może zostać ocenione błędnie i być podstawą do unieważnienia postępowania.

Pytanie:

Kryterium oceny ofert na nadzór inwestorski będzie punktowane następująco: „Kryterium będzie oceniane na podstawie doświadczenia wykonawcy w realizacji usług. Za każdą udokumentowaną usługę opisaną w punkcie 5.3. ppkt 1 lit. a zostaną przyznane punkty w następujący sposób:

• 1 usługa – 10 pkt,

• 2 usługi – 20 pkt,

• 3 usługi – 30 pkt,

• 4 usługi – 40 pkt.

Maksymalna liczba punktów wynosi 40.

Ocena warunku zdolności technicznej lub zawodowej będzie się odbywać następująco:

„Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

a) co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową nowego lub rozbudową bądź przebudową istniejącego budynku użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego (w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakie powinny spełniać budynki ich usytuowanie; Dz.U. z 2017 r. poz.2285) o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3 (…)”.

Po wezwaniu najwyżej ocenionego wykonawcy do złożenia referencji wynika, że wykonał on 3 usługi, gdyż jedna jest w trakcie wykonywania a deklarował w formularzu ofertowym 4 usługi. Czy w związku z tym należy ponownie wrócić do oceniania ofert i przyznać najwyżej ocenionemu wcześniej wykonawcy 30 pkt za 3 usługi a nie jak wcześniej 40 pkt za 4 usługi?

 

Odpowiedź:

Kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Istotne jest, że kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. Z tego względu doświadczenie wykonawcy, jako cecha podmiotowa, nie może być kryterium oceny ofert. W omawianym przypadku niewłaściwe wybrano kryterium oceny ofert i moim zdaniem postępowanie należy unieważnić, jako obarczone nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Na potwierdzenie powyższego stanowiska przytaczam poniżej zarówno poglądy doktryny jak i tezy zawarte w orzecznictwie.

Justyna Andała-Sępkowska