Partnerzy serwisu:
Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert - cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: "Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1-8 m-cy liczba punktów G = 10 pkt, 9-12 m-cy G = 20 pkt, 13-18 m-cy G = 30 pkt, 19-24 m-cy G = 40 pkt. Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na 24 miesiące i nie może być krótsza niż 36 m-cy. Jak należy postąpić? Wyjaśnienia wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany oferty. Czy ofertę należy odrzucić?

Pytanie:

Zamawiający określił dwa kryteria wyboru ofert – cenę 60% oraz okres gwarancji jakości 40%. Okres gwarancji jakości miał być oceniany następująco: „Okres gwarancji jakości na wykonane roboty ponad założony wymagany okres gwarancji 36 m-cy: 1–8 m-cy liczba punktów G = 10 pkt, 9–12 m-cy G = 20 pkt, 13–18 m-cy G = 30 pkt, 19–24 m-cy G = 40 pkt. Gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie na 24 miesiące i nie może być krótsza niż 36 m-cy. Dla ustalenia wartości kryterium liczenie okresu gwarancji rozpocznie się od 36 m-cy wzwyż”. W treści oferty punkt dotyczący gwarancji brzmiał: „Udzielamy ..... miesięcy gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia”. Dwaj wykonawcy napisali 60 miesięcy, jeden 24 miesiące. Wezwałam firmę do wyjaśnienia na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawca poinformował, że wartość w polu gwarancji – 24 miesiące – odnosi się do wartości wydłużenia gwarancji ponad tę minimalną, czyli 36 miesięcy. Jak należy postąpić? Wyjaśnienia wykonawcy nie mogą prowadzić do zmiany oferty. Czy ofertę należy odrzucić?

 Odpowiedź:

Zamawiający powinien odrzucić ofertę wykonawcy, który zaoferował 24-miesięczny okres gwarancji, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

 Treść złożonej oferty wiąże wykonawcę w terminie związania ofertą. Z powyższego wynika podstawowa zasada, z poszanowaniem której powinno być prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego tj. zakaz prowadzenia między zamawiającymwykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Wyjątkiem od tej reguły jest spoczywający na zamawiającym obowiązek poprawienia w treści ofert oczywistych omyłek, jakie popełnili w nich wykonawcy.

Katarzyna Bełdowska

 Więcej na Portal ZP