Partnerzy serwisu:
Jak postąpić w przypadku, gdy zamawiający oszacował zbyt nisko kwotę na realizację zamówienia? Ma środki by ją zwiększyć, ale czy prawo nakazuje unieważnienie postępowania czy tylko zwiększenie kwoty do wysokości najkorzystniejszej oferty?

Pytanie:

Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

W postępowaniu na dostawy jeden z pakietów został przez nas oszacowany na 100.000 zł brutto. Przy szacowaniu przedmiotu zamówienia braliśmy pod uwagę zamówienia udzielone w terminie poprzednich 12 miesięcy z uwzględnieniem zmian ilościowych oraz prognozowany na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem.

W postępowaniu na dany pakiet złożono 2 oferty różniące się stosunkowo niewielką sumą, bo 1.200 zł. Czy w tej sytuacji powinniśmy zwiększyć kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, czy unieważnić postępowanie? Mamy wolne środki na ten cel. Kiedy na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający może bądź musi zwiększyć kwotę na zamówienie do ceny najkorzystniejszej oferty a kiedy nie wolno mu tego zrobić?

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji tj. wówczas gdy zamawiający ma możliwość zwiększenia kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ujawnionej bezpośrednio przed otwarciem ofert do ceny najkorzystniejszej oferty, brak jest podstaw do unieważnienia postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Artykuł 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp należy bowiem interpretować w ten sposób, że jeżeli zamawiający może zwiększyć zabezpieczone na realizację zamówienia środki, to powinien to uczynić, a contrario, nie powinien unieważniać postępowania. Brak jest jednak możliwości wskazania katalogu okoliczności powodujących powstanie po stronie zamawiającego obowiązku w tym zakresie.

Katarzyna Bełdowska

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.

 Więcej na Portal ZP