Partnerzy serwisu:
Wymagania długoletniego udokumentowanego doświadczenia postawione wykonawcy w zamówieniu nie naruszą zasady proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji gdy gdy możemy uzasadnić taki warunek.

Pytanie:

Czy zamawiający naraża się na zarzut naruszenia zasady proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji, wymagając, aby trener wykazał się 10-letnim doświadczeniem i zrealizował np. 50 szkoleń w ciągu ostatnich 5 lat z danej tematyki (§ 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia w sprawie dokumentów)? Czy nie należy stosownie do § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia ograniczyć tego okresu, tak jak przy wymaganiach względem wykonawcy, do 3 lat?

Odpowiedź:

Zamawiający nie naraża się na zarzut naruszenia zasady proporcjonalności oraz uczciwej konkurencji, jeżeli rzeczywiście potrafi wykazać zasadność ustalenia takiego warunku. Postawienie warunku musi być  uzasadnione wartością zamówienia, jego charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji.

Zgodnie z § 2 ust. 5 pkt 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu zamawiający może dopuścić, aby wykaz, o którym mowa w § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia (wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych), dotyczył dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż 3 lata przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Katarzyna Kliber

Główny specjalista u zamawiającego (infrastruktura i transport), doświadczony kontroler postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych z UE w Urzędzie Zamówień Publicznych, audytor wewnętrzny II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.

Więcej na Portal ZP