Partnerzy serwisu:
Czy należy weryfikować podpisy na ofercie złożonej przez wykonawcę tylko na podstawie JEDZ? Jak postępować w przypadku procedury odwróconej?

Pytanie:

Jak zweryfikować, czy oferta została podpisana przez umocowaną do tego osobę, skoro na etapie składania ofert wykonawcy przedstawiają jedynie JEDZ? Czy w świetle nowych przepisów należy z góry przyjąć, że oferta została poprawnie podpisana? Ofertę złożył państwowy bank powołany na mocy prawa, nie przedkładając jednocześnie JEDZ (procedura odwrócona). Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować reprezentacji wykonawcy, bo bank nie podlega rejestracji w KRS. Do oferty dołączono pełnomocnictwa dla podpisujących ją osób, natomiast zamawiający nie wie, czy pełnomocnictwa podpisały osoby właściwe do reprezentacji wykonawcy. Czy zamawiający powinien to wyjaśnić lub wezwać do uzupełnienia dokumentów, czy założyć, że wszystko jest w porządku?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien wstępnie na etapie badania oferty przyjąć, że jest ona podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z przedstawionym pełnomocnictwem.

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać wyłącznie tych dokumentów, które zostały przez niego wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie przepisów ustawy Pzp. Ewentualne żądanie uzupełnienia dokumentów lub złożenia ich na wezwanie musi również opierać się na zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia bądź ustawy Pzp.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na Portal ZP