Partnerzy serwisu:
Czy zamawiający może zmienić warunki udziału w przetargu nieograniczonym jeżeli uznał, że postawione przez niego wymagania są zbyt wysokie? Kiedy i na jakiej podstawie może je zmienić?

Pytanie:

Ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na zakup sprzętu komputerowego, laptopów, drukarek i serwerów. Czy po zamieszczeniu ogłoszenia możemy zmienić warunki udziału w postępowaniu? Zamawiający wymagał, aby wykonawca wykazał się realizacją co najmniej jednej umowy obejmującej dostawę sprzętu komputerowego lub/i akcesoriów do komputerów lub/i serwerów lub/i drukarek lub/i urządzeń wielofunkcyjnych o łącznej wartości brutto nie mniejszej niż 150.000 zł. Zamówienie podzielone jest na 5 części i każdy wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie pakiety. Wartość szacunkowa wszystkich pakietów wynosi ok. 205.000 zł brutto. Doszliśmy do wniosku, że jest to warunek zbyt wygórowany dla wykonawcy, który będzie chciał złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. 

Odpowiedź:

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść siwz, w tym w zakresie zmiany warunków udziału w postępowaniu.

Możliwość modyfikacji postanowień specyfikacji daje art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, który stanowi – cyt.: „W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, chyba że specyfikacja nie podlega udostępnieniu na stronie internetowej. Przepis art. 37 ust. 5 stosuje się odpowiednio”.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na Portal ZP