Partnerzy serwisu:
Przyjąć czy odrzucić ofertę jeżeli wykonawca nie jest "vatowcem" i nie podał jednostkowych cen w SIWZ z 0% VAT? Czy prosić o wyjaśnienia?

Pytanie:

Zamawiający napisał w siwz: „Oferowaną cenę należy podać w PLN. Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. nr 97, poz. 1050 ze zm.). Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca zobowiązany jest podać cenę brutto dla poszczególnych części zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen jednostkowych na formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do siwz”.

Wykonawca nie wypełnił w całości formularza cenowego tj.: nie podał ceny jednostkowej netto poszczególnych produktów, wartości netto i stawki VAT. Wskazał natomiast cenę jednostkową brutto i wartość brutto. Jak się później okazało wykonawca nie jest VAT-owcem. Czy jednak mimo wszystko nie musiał podać ceny jednostkowej netto (równałaby się ona cenie jednostkowej brutto) oraz stawki VAT 0%? Z formularza ofertowego nie wynika fakt, że nie jest on VAT-owcem. Jak w tej sytuacji powinien postąpić zamawiający – przyjąć czy odrzucić ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający powinien przyjąć ofertę jako ważną po otrzymaniu stosownych wyjaśnień wykonawcy, że nie jest on „vatowcem”.

Zgodnie z utrwaloną już linią orzeczniczą wykonawca nie może być obciążony zaniechaniami czy też błędami zamawiającego. W opisanym przypadku zamawiający nie określił odrębnego sposobu wypełnienia formularza cenowego w przypadku wykonawcy niebędącego „vatowcem”.

Skutkuje to na etapie badania i oceny ofert brakiem uprawnienia po stronie zamawiającego do obciążenia wykonawcy odpowiedzialnością za nieprawidłowe wypełnienie formularza cenowego. Przyjęty bowiem przez wykonawcę sposób wypełnienia formularza wynikał z konkretnych i uzasadnionych okoliczności.

Agnieszka Gwóźdź-Kuzior

Więcej na Portal ZP