Partnerzy serwisu:
Kwestia uregulowania reprezentacji konsorcjum czy wzajemnych praw i obowiązków konsorcjantów jest wyłącznie ich wewnętrzną sprawą. Zmiana lidera konsorcjum przy braku zmian w jego składzie nie powoduje, że odwołanie zasługuje na odrzucenie (wyrok z 9 lipca 2018 r., sygn. akt KIO 1232/18).

Izba uznała, że zmiana lidera konsorcjum nie niosła za sobą żadnych konsekwencji prawnych, gdyż skład członków konsorcjum pozostał taki sam jak na etapie złożonej oferty. KIO podkreśliła, że dopóki odwołanie wnosi konsorcjum firm składające się z tych samych podmiotów, które wspólnie złożyły ofertę, dopóty należy stwierdzić, że zostało ono wniesione przez podmiot uprawniony.

W opisywanej sprawie pełnomocnictwo do wniesienia odwołania zostało udzielone prawidłowo, a odwołanie podpisane przez upoważniony do tego podmiot. Odwołujący złożył dodatkowo na posiedzeniu umowę konsorcjum wraz z aneksem do umowy zmieniającym podmiot uprawniony do reprezentacji.

Żaden przepis prawa nie statuuje poza tym obowiązku co do formy i sposobu uregulowania wewnętrznych stosunków członków konsorcjum na etapie składania ofert, poza obowiązkiem ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dopiero przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia zamawiający może żądać przedstawienia umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie w postępowaniu (art. 23 ust. 4 ustawy Pzp).

Źródło: www.uzp.gov.pl

Opracowanie: Justyna Rek-Pawłowska

Prawnik z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu prawa zamówień publicznych, w tym jako pracownik działu prawnego dużej spółki budowlanej reprezentujący spółkę przed KIO, sporządzający opinie prawne z zakresu prawa zamówień publicznych i weryfikujący poprawność ofert składanych przez poszczególne działy spółki, od wielu lat redaktor prowadząca publikacji o tematyce zamówień publicznych skierowanych do zamawiających i wykonawców.