Partnerzy serwisu:
Oferty, które nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu.

Pytanie:

W postępowaniu z możliwością składania ofert częściowych (7 części) na pełnienie dyżurów nocnych w ośrodku interwencji kryzysowej zamawiający wskazał: „Zamawiający dopuszcza składanie ofert na wszystkie części zamówienia, zastrzegając, że zamówienie udzielone może zostać tylko na jedną część. W sytuacji, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania jeden wykonawca miałby uzyskać większą liczbę części zamówienia, zamawiający wybierze ofertę wykonawcy w tej części, w której określono najniższą cenę spośród ofert złożonych. W sytuacji, gdy kilka ofert wykonawcy, w których miałby uzyskać zamówienie, wskazuje taką samą cenę, zamawiający wybierze ofertę w kolejności od 1 do 7 (np. oferty na część 5 i 7 wskazują taką samą cenę – zamawiający wybierze ofertę na część 5)”. Co dzieje się z ofertą wykonawcy, który, mimo że jest najtańszy, nie wygrywa w danej części? Jak to opisać w zawiadomieniu o wyniku postępowania?

Odpowiedź:

We wskazanym w pytaniu przypadku, zamawiający opisał zasady wyboru ofert na poszczególne części zgodnie z dyspozycją art. 36aa ustawy Pzp i powinien wybrać oferty na poszczególne części zgodnie z tymi regułami. Oferty, które nie zostały wybrane jako najkorzystniejsze, pomimo, że są najtańsze, są nadal ważne. Nie podlegają one zatem odrzuceniu.

Więcej na Portal ZP

Marta Mikulska-Nawacka 

Doświadczony praktyk w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki zamawiające. Autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w wydawnictwie prawniczym.