Partnerzy serwisu:
Zobowiązanie podmiotu trzeciego może zostać przedłożone jako kopia dokumentu (tj. skan) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego.

Pytanie:

Czy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy może zostać przedłożone w postaci skanu potwierdzonego za zgodność z oryginałem za pomocą podpisu kwalifikowanego wykonawcy, czy musi zostać złożone jako oryginał w formie dokumentu elektronicznego bądź kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza (za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego notariusza)? Czy zobowiązanie podmiotu trzeciego musi zostać przedłożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, czy może mieć formę kopii dokumentu (tj. skanu) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego?

Odpowiedź:

Zobowiązanie podmiotu trzeciego może zostać przedłożone jako kopia dokumentu (tj. skan) poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu trzeciego.

Wątpliwe wydaje się być natomiast istnienie możliwości złożenia skanu pełnomocnictwa potwierdzonego za zgodność z oryginałem za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez wykonawcę. W mojej ocenie pełnomocnictwo powinno zostać przedłożone jako oryginał w postaci dokumentu elektronicznego bądź jako kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych:

1. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

Powyższe uprawnienie dotyczy zarówno dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, jak i innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. O tym jednak, do jakich innych dokumentów odnosi się opisana możliwość, nie przesądza treść regulacji.

Więcej na Portal ZP

Katarzyn Bełdowska

Ekspert z zakresu zamówień publicznych, wieloletni praktyk działający zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców, autor licznych profesjonalnych publikacji z dziedziny zamówień publicznych, w tym książkowych, materiałów konferencyjnych i artykułów w publikatorach branżowych, aktualnie pracownik administracji samorządowej oraz współpracownik kancelarii prawnej.