Partnerzy serwisu:
Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu w sprawie dokumentów, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie elektronicznej kopii dokumentu bądź oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jednak...

Pytanie:

W świetle zmian wprowadzonych od 18 października br. do rozporządzenia w sprawie dokumentów proszę o odpowiedź dotyczącą wymaganej formy dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę. Czy np. wykaz dostaw, oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, oświadczenie o przynależności (albo jej braku) do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem? Oryginał zastrzeżony jest dla formularza ofertowego i oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy Pzp. A co ze zobowiązaniem podmiotu „trzeciego” oddającego zamawiającemu do dyspozycji niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp – czy musi być złożone w oryginale, czy dopuszczona jest forma kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź:

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w aktualnym rozporządzeniu w sprawie dokumentów, są składane w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w formie elektronicznej kopii dokumentu bądź oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Jednak dotyczy to – co do zasady – postępowań:

których wartość zamówienia jest równa progom unijnym lub wyższa od nich
w których dopuszczono możliwość składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
W postępowaniach, których wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, prowadzonych przez zamawiających innych niż centralny zamawiający, wszczętych w okresie od 18 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., w których, zgodnie z wyborem zamawiającego, nie została dopuszczona możliwość składania dokumentów lub oświadczeń przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

1)      dokumenty lub oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,

2)      poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Więcej na Portal ZP

Justyna Andała-Sępkowska

Prawnik z wieloletnią praktyką w dziedzinie zamówień publicznych po stronie zamawiającego. Autorka licznych profesjonalnych publikacji poświęconych problematyce związanej z prawem zamówień publicznych.

 • Rozbieżności w ofercie przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Katarzyna Bełdowska
  Sprawdź, jak postępować w przypadku rozbieżności w ofercie przetargowej. Dowiedź się jakie czynności należy podjąć i jakie dokumenty przygotować.
  Rozbieżności w ofercie przetargowej
 • Dokumenty przedmiotowe w ofercie przetargowej

  Przetargi krok po kroku
  Marta Mikulska-Nawacka
  Próbki, opisy i fotografie produktów stanowią element przedmiotowy postępowania i powinny zostać uznane jako dokument składany na potwierdzenie spełniania wymagań zamawiającego w stosunku do opisanego przedmiotu zamówienia.
  Dokumenty przedmiotowe
 • Podpis na dokumentach przetargowych

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Barana
  Aby zachować pisemną formę tzw. dokumentów przedmiotowych niezbędne jest nie tylko utrwalenie treści oświadczenia woli pismem, ale konieczne jest także własnoręczne podpisanie tego oświadczenia.
  Dokumenty przetargowe