Partnerzy serwisu:
Z uwagi na fakt, że referencje nie są dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy przyjąć, że wykonawca nie złożył wymaganego przez zamawiającego oświadczenia, przez co nie wykazał, że spełnia wymagane warunki.

Pytanie:

W przetargu nieograniczonym (procedura odwrócona) zamawiający wymagał udokumentowania przez wykonawcę co najmniej 1 usługi wykonanej w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Chodziło o usługę polegającą na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej potwierdzoną wykazem usług.

W pierwszej kolejności zamawiający wezwał wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp do złożenia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu tj. wykazu usług, do którego należało dołączyć dowody, że usługi zostały należycie wykonane. Wykonawca złożył dokumenty w wyznaczonym terminie. Po analizie okazało się, że są one niekompletne. Zamawiający, działając na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów tj. wykazu usług.

Wykonawca uzupełniając dokumenty, przysłał do zamawiającego jedynie referencje bez wymaganego wykazu. Przesłane referencje potwierdzają, że wykonawca należycie wykonał usługi polegające na wykonaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla wymogów ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej.

Czy niezłożenie przez wykonawcę wykazu usług jest równoznaczne z tym, że nie wykazał on spełniania warunków udziału w postępowaniu i trzeba go wykluczyć z postępowania oraz  odrzucić jego ofertę? Czy może należy uznać, że przesłane referencje są wystarczające na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu?

Odpowiedź:

Z uwagi na fakt, że referencje nie są dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków udziału w postępowaniu, należy przyjąć, że wykonawca nie złożył wymaganego przez zamawiającego oświadczenia, przez co nie wykazał, że spełnia wymagane warunki.    

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentów zamawiający w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej może żądać wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca musi podać w wykazie ich wartość, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, a także załączyć do wykazu dowody określające, że dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (§ 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia).

Karol Jaworski

Więcej na www.portalzp.pl