Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy otwarcie ofert jest wyznaczone na 15 marca 2021 r., ewentualne pytanie musi wpłynąć do zamawiającego najpóźniej do 11 marca 2021 r., aby zaistniał obowiązek odpowiedzi na nie.

Pytanie:

Kiedy upływa termin zadawania pytań przez wykonawców i udzielania odpowiedzi na nie w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji? Składanie i otwarcie ofert zostało wyznaczone na 15 marca 2021 r.

Odpowiedź:

W przypadku, gdy otwarcie ofert jest wyznaczone na 15 marca 2021 r., ewentualne pytanie musi wpłynąć do zamawiającego najpóźniej do 11 marca 2021 r., aby zaistniał obowiązek odpowiedzi na nie.

Jeżeli pytanie wpłynie 11 marca 2021 r., wówczas zamawiający powinien przedłużyć termin składania ofert o odpowiednia liczbę dni – w zależności od tego kiedy zamierza udzielić odpowiedzi. Musi jednocześnie pamiętać, że odpowiedź powinna zostać udzielona najpóźniej na 2 dni (robocze) przed upływem terminu składania ofert. Dnia odpowiedzi oraz dnia otwarcia ofert nie wlicza się do tego terminu.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w postępowaniach prowadzonych w progach krajowych zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom. Warunek jest taki, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli termin składania ofert wyznaczono na 15 marca 2021 r. (poniedziałek), to żeby zamawiający miał obowiązek udzielić odpowiedzi czy wyjaśnienia, pytanie musi wpłynąć nie później niż do 11 marca 2021 r. (czwartek). Dnia składania ofert nie wlicza się do terminu, gdyż jest to data rozpoczynająca zdarzenie (art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego) a termin ten jest liczony wstecz poprzez analogię do tego przepisu.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl