Partnerzy serwisu:
Od 1 stycznia br. zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, o wartości mniejszej niż 750.000 euro, są udzielane na zasadach analogicznych do postępowań krajowych.

Pytanie:

Zamierzamy przeprowadzić postępowanie przetargowe na usługę cateringową – społeczną o wartości ok. 90.000 euro. W jaki sposób, w myśl nowych przepisów, należy tego dokonać? Czy postępowanie ogłaszam w Biuletynie Zamówień Publicznych, czy tylko na stronie internetowej? Czy muszę stosować przepisy ustawy Pzp w pełnym zakresie, czy tak jak dotychczas? Czy mogę prowadzić procedurę w wersji papierowej poza platformą?

Odpowiedź:

Dotychczasowe zasady udzielania zamówień na usługi publiczne uległy niebagatelnej zmianie. Od 1 stycznia br. zamówienia, których przedmiotem są usługi społeczne, o wartości mniejszej niż 750.000 euro, są udzielane na zasadach analogicznych do postępowań krajowych. Tym samym wymagane jest m.in. zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w BZP, a komunikacja z wykonawcą powinna odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Do zamawiania usług społecznych i innych szczególnych usług stosuje się przepisy ustawy właściwe dla zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne – jeżeli wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750.000 euro, nie mniejsza jednak niż 130.000 zł.

W przypadku zatem zamówień na usługi społeczne o wartości niższej niż 750.000 euro zamawiający nie tworzy własnej procedury i będzie zobowiązany do postępowania analogicznie jak przy udzielaniu zamówień klasycznych o wartości poniżej progów unijnych. Powyższe wynika z art. 359 pkt 2 ustawy Pzp.

Katarzyna Bełdowska

Więcej na www.portalzp.pl