Partnerzy serwisu:
Pytanie: Przypuszczam, że do mojego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mogą przystąpić wykonawcy zagraniczni. Tak było w poprzednich latach. Czy od wykonawcy zagranicznego również muszę żądać przedstawienia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego? Jeżeli nie wymaga się dokumentów określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 i 6 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może żądać od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, to również nie powinno wymagać się tego od podmiotów zagranicznych (§ 4 ust. 1 pkt 1.c i § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia).

Odpowiedź

Reasumując, od "podmiotów zagranicznych" zamiast informacji z KRK w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 oraz art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, jako zamawiający możesz żądać odpowiednio:

- dokumentu wystawionego w kraju, w którym podmiot zagraniczny ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że w stosunku do takiego podmiotu nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienia;

- zaświadczenia o niekaralności w zakresie wynikającym z art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp wydanego przez organ sądowy lub administracyjny, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wykonawcy lub osoby, której takie zaświadczenie dotyczy.

Wyjaśnienie

Od wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast zaświadczenia z KRK, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. nr 226, poz. 1817) - zaświadczenia o niekaralności w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, tzw. zaświadczenie o niekaralności dla podmiotu zbiorowego, żądasz dokumentu wystawionego w kraju, w którym wykonawca taki ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzających odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia).

Natomiast § 4 ust. 1 pkt 2 tegoż rozporządzenia przewiduje, że w przypadku gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast zaświadczenia z KRK, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia (tj. informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie wymaganym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 9 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

www.portalzp.pl