Partnerzy serwisu:
Pytanie: Czy należy sumować wartość komputerów z wartością skanera, drukarki, kopiarki? Czy ma znaczenie tutaj fakt, iż poszczególne przedmioty można nabyć od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie? Ponadto czy w powyższym zamówieniu można zastosować art. 6a ustawy Pzp? Czy właściwe będzie podzielenie zamówienia na części i zastosowanie dla pierwszej części (wartość zamówienia wynosi 10.000 zł.) przepisów właściwych dla tej części, czyli zastosowanie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp?

Odpowiedź: W związku z faktem, iż wskazane przez Ciebie dostawy można nabyć od tego samego wykonawcy, w tym samym czasie i mają podobne przeznaczenie, przy szacowaniu wartości zamówienia należy je wszystkie zsumować. W Twoim zamówieniu możesz skorzystać z dyspozycji art. 6a ustawy Pzp i nie stosować jej do pierwszej części zamówienia.

Uzasadnienie: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez Ciebie z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Pzp). Należy przede wszystkim ustalić, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem czy też z odrębnymi zamówieniami. Ustawa Pzp nie definiuje pojęcia odrębny przedmiot zamówienia. Należy przyjąć (zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych), iż dokonując takich rozważań pod uwagę powinniśmy brać:

- tożsamość przedmiotową zamówienia - zamówienia tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu,

- tożsamość czasową zamówienia - możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie,

- możliwość realizacji zamówienia przez jednego wykonawcę.

Mając powyższe na uwadze z zamówieniami odrębnymi będziemy mieli do czynienia, gdy nie będziesz ich mógł uzyskać od tego samego wykonawcy lub będą one innego rodzaju i o odmiennym przeznaczeniu. W przeciwnym wypadku należy zsumować wartość poszczególnych części zamówienia.

Jak powinieneś udzielać zamówień w częściach?

Jeżeli chcesz udzielić zamówień w częściach muszą wystąpić łącznie dwie przesłanki:

- wartość części zamówienia dla usług lub dostaw nie może przekroczyć 80.000 euro oraz 1.000.000 euro dla robót budowlanych,

- wartość tych części nie może przekroczyć 20% wartości całości zamówienia.

W Twoim przypadku wartość pierwszej części wynosi 10.000 zł, tj. 2.604,85 euro. Natomiast wartość drugiej części wynosi ok. 100.000 zł, tj. 26.048,45 euro. Dwadzieścia procent wartości twojego zamówienia to 22.000 zł, a zatem wartość pierwszej części nie przekracza 20% wartości Twojego zamówienia. W ten sposób zachowane zostały obie przesłanki zastosowania artykułu 6a ustawy Pzp. W związku z tym możesz dla pierwszej części twojego zamówienia, którego wartość wynosi 10.000 zł, zastosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia. To oznacza, iż nie musisz zastosować dla niej ustawy Pzp (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp).

Poznaj różne stanowiska w podobnej sprawie

Należy jednakże zaznaczyć, iż istnieje również w doktrynie odmienny pogląd reprezentowany m.in. przez Ryszarda Szostaka. Twierdzi on, iż art. 6a ustawy Pzp nie upoważnia do wniosku, że drobne zamówienia cząstkowe o wartości poniżej 14.000 euro podlegają wyłączeniu spod reżimu ustawy. Jego dyspozycja ogranicza się bowiem wyraźnie do "stosowania przepisów właściwych dla wartości (...) części zamówienia", nie przewiduje zaś żadnego wyłączenia reżimu.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 oraz art. 6a ustawy Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zm.).

www.portalzp.pl