Partnerzy serwisu:
Dokonując zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający powinien mieć przede wszystkim na względzie przepisy art. 144 ustawy Pzp.

Pytanie

We wrześniu 2009 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej zawarliśmy z wykonawcą umowę na przebudowę drogi powiatowej. Wartość zamówienia brutto wynosi 4 759 026,41 zł. Zamówienie realizowane jest w trzech etapach (2009 r., 2010 r. i 2011 r.). W związku ze zmianą stawki VAT wykonawca wystąpił o rewaloryzację wynagrodzenia za wykonanie trzeciego etapu prac w 2011 r. o kwotę zwiększonego podatku. W umowie z wykonawcą znajduje się zapis: "zakazuje się zmian oraz wprowadzania nowych postanowień do niniejszej umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy". Czy w takiej sytuacji możliwe jest zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy poprzez aneksowanie umowy?

Odpowiedź

Tak, w tej sytuacji możesz zwiększyć wynagrodzenie wykonawcy, podpisując aneks do zawartej umowy. Dokonując zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający powinien mieć przede wszystkim na względzie przepisy art. 144 ustawy Pzp. W świetle przywołanego przepisu zmiana umowy jest dopuszczalna, gdy ma ona charakter nieistotny w stosunku do treści oferty lub też gdy zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz oraz określił warunki takiej zmiany. Zgodnie z opinią prezesa Urzędu Zamówień Publicznych zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług może być w określonych warunkach faktycznych uznana za nieistotną zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 144 ust.1 ustawy Pzp. Zmiana stawki VAT dotyczy w równym stopniu wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu, co w konsekwencji ma nie tylko wpływ na ofertą najkorzystniejszą, ale także na wszystkie złożone oferty w postępowaniu. Możliwość zmiany umowy jest uzależniona od uzyskania zgodnego oświadczenia woli zarówno ze strony zamawiającego, jak i wykonawcy. Należy zwrócić uwagę na fakt, iż obowiązek podatkowy powstaje w dniu zmiany stawki podatku lub po tym dniu, czynność ta podlega opodatkowaniu według stawek podatku obowiązujących dla tej czynności w dniu jej wykonania. Analizując zapisy umowy oraz mając na uwadze powyższe informacje, zamawiający może podwyższyć wynagrodzenie wykonawcy proporcjonalnie do wzrostu stawki VAT. W konsekwencji tej czynności niezbędne będzie sporządzenie aneksu do zawartej umowy określającego wysokość wynagrodzenia uwzględniającego podwyższona wartość VAT.

Podstawa prawna: art. 144 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

www.portalzp.pl