Partnerzy serwisu:
W leasing możemy wziąć nie tylko samochód, ale także maszyny wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu, urządzenia medyczne, sprzęt IT czy aparaturę związaną z rozmaitymi technologiami. Kiedy jest to możliwe?

Leasing polega na sfinansowaniu przez firmę leasingową zakupu podlegających amortyzacji środków trwałych, np. samochodu, maszyn, urządzeń lub wartości niematerialnych i prawnych, a następnie oddanie ich w użytkowanie leasingobiorcy. Odbywa się to na określonych w umowie warunkach. Umowa reguluje czas trwania kontraktu i wysokość ratalnych opłat, czyli rat leasingowych.

1. CO MOŻEMY WZIĄĆ W LEASING

- Jedną z ważniejszych cech leasingu jest to, że pozwala on użytkować lub nabyć dany przedmiot bez konieczności angażowania własnych środków. Na przykład samochód osobowy jest aktywem łatwo zbywalnym, a tym samym jest dobrym zabezpieczeniem transakcji, ograniczając zakres oczekiwanych przez firmy leasingowe dodatkowych gwarancji. Z kolei samochody ciężarowe, dostawcze czy maszyny to przykłady aktywów, które zarabiają na siebie - przedsiębiorca płaci raty leasingowe na podstawie przychodów, jakie uzyskuje, wykorzystując leasingowany sprzęt. Nie ma zasadniczych różnic w zakresie pozyskania finansowania na takie aktywa jak samochody, maszyny czy inny sprzęt. Istotne jest to, czy na koniec kontraktu zamierzamy je zatrzymać, czy oddać finansującemu i podpisać kontrakt na nowszy sprzęt - mówi Andrzej Sugajski, dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu. Najczęściej przedsiębiorcy biorą w leasing samochody. Ale mogą to być także różnorakie maszyny, np. do obróbki metalu lub drewna, wtryskarki do tworzyw sztucznych, ma-szyny i urządzenia budowlane, urządzenia dla przemysłu rolniczego, gastronomicznego, piekarniczego i cukierniczego, maszyny poligraficzne i drukarskie, maszyny pakujące, urządzenia dla techniki pojazdowej, maszyny i urządzenia medyczne oraz wiele innych maszyn i urządzeń związanych z rozmaitymi technologiami, a także sprzęt IT.

2. LEASING FINANSOWY I OPERACYJNY

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z dwóch rodzajów leasingu - operacyjnego i finansowego. Dają one odmienne korzyści, a podział wynika z tego, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu. Gdy uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest firma finansująca, transakcja ma charakter leasingu operacyjnego. Z kolei jeśli uprawnionym do dokonywania odpisów jest korzystający, np. z danej maszyny lub innego sprzętu, transakcja ma charakter leasingu finansowego. - Wybór umowy leasingowej należy do przedsiębiorcy, który sam decyduje, jaka forma finansowania będzie dla niego korzystniejsza, uwzględniając charakter swojego biznesu, przewidywany czas użytkowania, np. maszyny czy też kwestie finansowo-podatkowe. Decydującym czynnikiem przy wyborze formy leasingu są przede wszystkim koszty początkowe, które są znacznie niższe dla leasingu operacyjnego - wpływa na to m.in. niższe zaangażowanie kapitału własnego i podatek VAT naliczany do każdej opłaty leasingowej - czynszu oraz raty, podczas gdy w przypadku leasingu finansowego podatek VAT trzeba zapłacić w całości z góry - wyjaśnia Piotr Warmuła, dyrektor departamentu technologii Idea Getin Leasing.

3. DLA KOGO?

O leasing maszyny bądź urządzenia może się starać każdy przedsiębiorca zainteresowany nowymi inwestycjami i rozwojem swojego parku maszynowego. Firmy leasingowe mają jednak procedury, którymi obwarowane jest otrzymanie finansowania. Jednym z warunków jest okres prowadzenia działalności. W niektórych firmach jest to minimum sześć miesięcy. Aby wziąć maszynę w leasing, należy także pozytywnie przejść weryfikację zdolności kredytowej. Warto pamiętać, iż procedury leasingowe są znacznie prostsze niż te dotyczące kredytu inwestycyjnego. Mniejsza liczba dokumentów, jak również to, że przedmiot leasingu stanowi zabezpieczenie transakcji i pozostaje własnością firmy leasingowej - to znacznie skraca czas przyznania finansowania. A to powoduje, że leasing cieszy się dużą popularnością wśród przedsiębiorców.

4. KIEDY OTRZYMAMY FINANSOWANIE

Aby dany przedmiot można było sfinansować, w pierwszej kolejności musi być wymieniony w Klasyfikacji Środków Trwałych i posiadać przypisaną stawkę amortyzacyjną. Księgowo i podatkowo jego wartość nie ma znaczenia. Na przykład w Idea Getin Leasing przyjęto minimalną wartość kontraktu na poziomie 15 tys. zł netto, choć dopuszczane są odstępstwa w przypadku mniejszych kontraktów, zwłaszcza w przypadku współpracy z dostawcami, z którymi firma finansująca ma zbudowane dobre relacje. Decyzja o realizacji kontraktu o niższej wartości podejmowana jest wtedy indywidualnie.Okres trwania umowy leasingowej określany jest przez przepisy. - W zależności od przedmiotu można podpisać umowę finansowania nawet na 120 miesięcy, czyli na 10 lat. Minimalny okres w leasingu finansowym wynosi 12 miesięcy. W umowie leasingu operacyjnego okres uzależniony jest od stawki amortyzacji podatkowej. Minimalne okresy wynoszą wówczas 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji - wylicza Warmuła. Oferty firm leasingowych zwykle są dopasowywane do indywidualnych potrzeb klienta. Oznacza to m.in. możliwość wyboru harmonogramu spłat - równych, malejących bądź sezonowych rat. Warunki umowy są elastyczne, a minimalny udział własny klienta wynosi nawet 0 proc. przy jednoczesnym braku prowizji i opłaty przygotowawczej. Firmy często proponują finansowanie w złotówkach i euro.

5. RÓŻNE STAWKI AMORTYZACJI

Różnice między finansowaniem leasingiem maszyn i urządzeń a pojazdów wynikają przede wszystkim ze specyfiki tych przedmiotów. Dlatego u większości leasingodawców tworzone są wyspecjalizowane piony finansowania segmentu maszyn i urządzeń lub co najmniej odrębne procedury. Największą różnicą w odniesieniu do pojazdów będzie klasyfikacja środków trwałych. Samochody klasyfikowane są jako osobowe i dostawcze na stawce amortyzacji 20 proc. lub specjalne na stawce 14 proc. - W przypadku maszyn i urządzeń stawki te mogą się różnić i wynosić od 4,5 proc., pomijając typowe nieruchomości, do aż 30 proc. Ma to istotny wpływ zarówno na okres finansowania, jak i na wartość końcową. Dla niektórych maszyn i urządzeń zbyt niska stawka amortyzacji i nieakceptowalny okres finansowania wręcz uniemożliwiają finansowanie leasingiem. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą skorzystać z pożyczki. Maszyny i urządzenia mają też znacznie szerszy zakres przedmiotowy i będziemy mieli tu do czynienia zarówno z niewielkimi przedmiotami, jak chociażby telefony komórkowe, jak i dużymi, kilkutonowymi maszynami czy elektrowniami słonecznymi - wyjaśnia Warmuła.

6. CZY TO SIĘ OPŁACA?

Główną zaletą leasingu jest możliwość użytkowania maszyny przy niskim poziomie zaangażowania kapitałów własnych. Wkład własny do podpisania umowy leasingu to najczęściej od 5 do 10 proc., choć zdarzają się oferty, gdy maszynę można wyleasingować bez wkładu własnego. - Największe korzyści odczuje firma, która generuje zyski wyższe od rat leasingowych. W takim przypadku całość rat leasingowych będzie kosztem uzyskania przychodu i jednocześnie obniży podstawę opodatkowania. Kolejną zaletą leasingu w porównaniu z gotówką lub kredytem jest możliwość zaewidencjonowania kosztów maszyny w krótszym okresie, niż wynika to ze stawki amortyzacji - podkreśla Warmuła.

7. NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ

- Korzystając z leasingu, mamy do czynienia z częścią finansową transakcji, opisującą ją umową oraz ubezpieczeniem. Mając na uwadze te trzy składowe, poświęćmy podobną ilość czasu na analizę warunków finansowych, analizę ubezpieczenia i treści samego kontraktu. Załącznikiem do większości umów jest obowiązująca w danej firmie leasingowej tabela opłat i prowizji, która zawiera listę obowiązkowych i możliwych opłat w czasie trwania umowy. Porównanie wartości kilku opłat może nam wskazać, czy naprawdę wybraliśmy najlepszą ofertę. Istotne będą też obowiązki korzystającego opisane w treści umowy - mówi dyrektor Sugajski. Radzi też, aby sprawdzić, w jaki sposób pracownicy danej firmy leasingowej wspierają leasingobiorcę w kontaktach, np. z dostawcą sprzętu i ubezpieczycielem. Warto również zwrócić uwagę na koszty ubezpieczenia oraz jego warunki. Bywa, że najtańsze oferty ubezpieczenia pochodzą od firm mających największy odsetek odmów wypłaty odszkodowania z niezrozumiałych powodów. Tak jak w przypadku każdej innej umowy przedsiębiorca powinien dokładnie zapoznać się z jej ogólnymi warunkami, które szczegółowo określają zasady współpracy. Należy pamiętać o tym, że w umowie leasingu właścicielem przedmiotu jest leasingodawca. Wszystkie czynności związane z ubezpieczeniem, likwidacją szkód czy zbyciem przedmiotu leasingu muszą być konsultowane ze spółką leasingową. Zwróćmy uwagę, aby np. przy zgłoszeniu szkody zrobić to najlepiej poprzez leasingodawcę lub uwzględnić go w komunikacji z ubezpieczycielem. Kwestie rozbudowy maszyny czy uzupełnienia o kolejne akcesoria również należy realizować w porozumieniu z leasingodawcą i oczywiście nie można sprzedawać

maszyny w czasie trwania umowy leasingu. - Przed ostateczną decyzją i pochopnym podpisaniem umowy leasingowej przypomnijmy sobie, ile czasu spędziliśmy na wyborze danych aktywów, i poświęćmy choć jeden dzień na analizę i porównanie kilku najprostszych aspektów oferty, umowy leasingu i ubezpieczenia - zachęca dyrektor Sugajski.

Za pomoc w przygotowaniu poradnika dziękuję Związkowi Polskiego Leasingu.